Väst­län­ken ett riks­dags­be­slut

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Christi­na, Mo­de­rat fri­tids­po­li­ti­ker

För mer än tio år se­dan togs ett riks­dags­be­slut med fem par­ter in­blan­da­de och sju par­ti­er om att det ab­so­lut mås­te gö­ras någon­ting åt in­fra­struk­tu­ren i Gö­te­borg.

För­slag till Väst­län­ken togs då fram. Myc­ket ar­be­te att fors­ka i det­ta och ta fram bra lös­ning­ar gjor­des, vil­ket tog många år och myc­ket peng­ar sat­sa­des.

Ar­be­tet med det­ta har nu på­gått ett tag. Du kan till ex­em­pel se det vid Lin­néplat­sen, där man grä­ver sig in i ber­get.

Stock­holm sat­sar mest, Gö­te­borg fi­nan­si­e­rar bland an­nat ge­nom väg- av­gif­ter­na. Ob­ser­ve­ra att det är en­dast re­ge­ring­en, som kan stop­pa det­ta pro­jekt, vil­ket de in­te kom­mer att gö­ra. De har re­dan sat­sat myc­ket peng­ar och det skul­le kos­ta för myc­ket att stop­pa det.

För öv­rigt finns det noll bra and­ra lös­ning­ar. Ett nytt pro­jekt skul­le ta tio till fem­ton år och Gö­te­borg kla­rar in­te det­ta. Tå­gen står på kö vid Cen­tral­sta­tio­nen och har svå­rig­het att kom­ma in till sta­tio­nen. Tun­neln in­går i det­ta av­tal.

Ing­en kan stop­pa Väst­län­ken, in­te vi Mo­de­ra­ter, De­mo­kra­ter­na, Väg­va­let, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na el­ler nå­got an­nat par­ti.

Jag tyc­ker att vi ska va­ra är­li­ga och in­te kom­ma med fals­ka på­stå­en­den för att vin­na rös­ter. Det kom­mer ba­ra att bli trå­kigt ef­ter va­let när folk upp­täc­ker att det in­te lig­ger nå­gon san­ning i vad man sagt. Är­lig­het va­rar längst.

Vad vi nu mås­te gö­ra är att ta fram det po­si­ti­va. Det kom­mer att bli bra för många och för Gö­te­borg. Det gäl­ler att här­da ut och se fram­åt.

FO­TO: NCC/TRA­FIK­VER­KET/TOMORROW AB KANOZI

SNART SÅ. ”Det kom­mer att bli bra för många och för Gö­te­borg. Det gäl­ler att här­da ut och se fram­åt”, skri­ver Christi­na, Mo­de­rat fri­tids­po­li­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.