Re­plik från Väst­tra­fik: För­de­lar för re­se­nä­rer

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Met­te Ramquist, Väst­tra­fik

Svar till Kerstin Lid­berg i Gö­te­bor­gDi­rekt den 21

april. Tack för di­na syn­punk­ter. Det är än­nu in­te be­stämt ex­akt vil­ka tåg­för­bin­del­ser som kom­mer tra­fi­ke­ra Väst­län­ken. Bro­schy­ren du har hit­tat be­skri­ver någ­ra ex­em­pel på hur det skul­le kun­na se ut, fy­ra möj­li­ga fram­tids­re­sor.

Väst­tra­fik kom­mer att, i sam­ar­be­te med Tra­fik­ver­ket, ut­re­da mer i de­talj hur Väst­län­ken ska tra­fi­ke­ras. In­te för­rän det ar­be­tet är klart vet vi om tå­gen från Ud­de­val­la kom­mer att tra­fi­ke­ra Väst­län­ken el­ler in­te, be­kla­gar att du är felin­for­me­rad.

Väst­län­ken för med sig fle­ra för­de­lar för vå­ra re­se­nä­rer i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Re­se­nä­rer kom­mer att kun­na re­sa ge­nom Gö­te­borg, ut­an att be­hö­va by­ta tåg vid Gö­te­borg C. För­u­tom fär­re by­ten in­ne­bär det ock­så att des­sa re­sor kom­mer att gå snab­ba­re för re­se­nä­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.