Blev pålu­rad ett kre­dit­kort – har rätt att ång­ra i 14 da­gar

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

Frå­ga: För­ra vec­kan köp­te jag en ny frys i en elekt­ro­nik­af­fär. Jag ha­de tänkt be­ta­la kon­tant men i kas­san sa det att det är bätt­re att be­ta­la med fak­tu­ra, och att det om jag skrev ner mi­na upp­gif­ter skul­le kom­ma en så­dan om någ­ra da­gar. Idag kom det ett be­tal­kort hem till mig med post, som var kopp­lad till en kre­dit! Jag trod­de jag skul­le få en van­lig fak­tu­ra men har allt­så bli­vit pålu­rad ett kre­dit­kort. Jag vill in­te alls ha nå­got kre­dit­kort. Vad kan jag gö­ra?

Svar: När du hand­lar i en fy­sisk af­fär har du ing­en ång­er­rätt vad gäl­ler själ­va kö­pet. Där­e­mot har du all­tid rätt att ång­ra ett kre­ditav­tal, ex­em­pel­vis ett kre­dit­kort el­ler ett lån, i 14 da­gar. Det­ta står i kon­su­ment­kre­dit­la­gen.

Du ska där­för kun­na gå till­ba­ka till af­fä­ren in­om 14 da­gar från kö­pet, sä­ga att du vill ång­ra av­ta­let om kre­dit­kor­tet och se­dan be­ta­la fry­sen kon­tant i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.