Om cy­klis­ter på Särö­ba­nan

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

Blir för­vå­nad över att Tra­fik­kon­to­ret rå­der tra­fik­nämn­den att in­te klub­ba ige­nom has­tig­hets­be­gräns­ning för cy­klis­ter på Särö­ba­nan! Räc­ker det in­te att folk bli­vit påkör­da av ra­cer­cy­klis­ter­na? Hur kan det va­ra ett ar­gu­ment att in­te nå­gon an­nan kom­mun har in­fört be­gräns­ning­ar? Att en per­son tyd­li­gen av­li­dit för någ­ra år se­dan då hen kört in i en grind är väl­digt tra­giskt. Men var­för in­te till ex­em­pel ha lik­nan­de upp­höj­ning­ar med jäm­na mel­lan­rum som bil­vä­gar­na har för att dra ner has­tig­he­ten?

Det är obe­hag­ligt att pro­me­ne­ra på Särö­ba­nan nu­me­ra och jag und­vi­ker att gå där på hel­ger och i rus­nings­tid när det är som värst. Det är väl in­te me­ning­en att van­li­ga fot­gäng­a­re ska slu­ta gå där?

Man mås­te väl än­då lyss­na på att fler och fler blir för­ban­na­de och hö­jer rös­ten och istäl­let för­sö­ka hit­ta en lös­ning som är bra för al­la. ”Arg och be­svi­ken”

TRAFIK. Tra­fik­kon­to­ret vill in­te se nå­gon has­tig­hets­be­gräns­ning för cy­klis­ter på Särö­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.