Så ska stans boss få med al­la in i ett nytt folk­hem

GÖTEBORGSVALET 2018. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har styrt i 24 år – kom­munord­fö­ran­den om män­ni­skor­na i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 -

Myc­ket går fan­tas­tiskt bra; till­väx­ten, vi ex­por­te­rar mer än nå­gon­sin och be­söksnä­ring­en blomst­rar. Se­dan har vi den and­ra de­len: Ett Gö­te­borg med sto­ra klyf­tor.

I 24 år har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har haft mak­ten i Gö­te­borg. Näs­ta man­dat­pe­ri­od vill Ann-So­fie Her­mans­son mins­ka klyf­tor­na och ska­pa ett jäm­likt Gö­te­borg: Folk­hem­met 2.0. Och Väst­län­ken är en del av det.

Ann-So­fie Her­mans­son hop­par av spår­vag­nen på Tem­pe­ra­tur­ga­tan i Läns­mans­går­den. Hon hutt­rar. Reg­net, som öser ner, har gjort att vår­vär­men har för­svun­nit.

– Nej men hu, vil­ket vä­der, ut­bris­ter hon.

Hon ha­de tänkt gå till Fjä­der­molns­ga­tan där hon hyr­de en et­ta när hon flyt­ta­de till Gö­te­borg på 1980-ta­let, när det blev för job­bigt att pend­la från Tjörn till job­bet på Vol­vo i Tors­lan­da.

Nu fäl­ler hon i stäl­let upp sitt pa­ra­ply och pro­me­ne­rar mot Läns­manstor­get.

– Det var li­te sun­kigt och bö­sigt i Läns­mans­går­den då, men jag triv­des gott här. Jag tyck­te ald­rig att jag bod­de i ett pro­ble­ma­tiskt om­rå­de. Men så är det ju, man bor in sig, sä­ger hon.

Men klyf­tor­na i Gö­te­borg har in­te mins­kat se­dan dess, me­nar Ann-So­fie Her­mans- son. Tvärtom. Där­för är frå­gan om seg­re­ga­tio­nen, att ena Gö­te­borg, för hen­ne den vik­ti­gas­te i hös­tens val och en lång tid fram­ö­ver.

– Myc­ket går fan­tas­tiskt bra i Gö­te­borg; till­väx­ten går som en ra­ket, vi ex­por­te­rar mer än vi nå­gon­sin har gjort och be­söksnä­ring­en blomst­rar. Se­dan har vi den and­ra de­len: Ett Gö­te­borg med sto­ra klyf­tor. Där det skil­jer nio år i me­del­livs­längd mel­lan vux­na män som bor på Salt­hol­men och i Berg­sjön.

Gö­ra nå­got åt klyf­tor­na

Ann-So­fie Her­mans­son pra­tar om klyf­tor som ska­par so­ci­al oro, ohäl­sa, kri­mi­na­li­tet och ex­tre­mism. Hon pra­tar om ett Gö­te­borg som kom­mer att tra­sa sön­der om ingen­ting görs.

– Det som mås­te gö­ras är in­te ra­ket­forsk­ning på nå­got sätt; det hand­lar om att ung­do­mar ska gå ut med god- kän­da be­tyg, att det ska fin­nas ar­be­te att för­sör­ja sig på och att vi byg­ger bort trång­bodd­he­ten.

Det hand­lar del­vis om so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka vallöf­ten om fö­re­byg­gan­de sats­ning­ar, som 60 mil­jo­ner kro­nor för att al­la barn ska kun­na gå på fri­tids, fy­ra mil­jo­ner kro­nor för att al­la fa­mil­jer ska få hem­be­sök av BVC och drygt 20 mil­jo­ner kro­nor på att stär­ka id­rot­ten och för­e­nings­li­vet i ut­sat­ta om­rå­den.

Ser po­ten­ti­al i Gö­te­borg

Men det hand­lar ock­så om stör­re pro­jekt, som att byg­ga 60 000 nya bo­stä­der in­om tio år, varav hälf­ten hy­res­rät­ter, och det Väst­svens­ka pa­ke­tet.

I de sto­ra pro­jek­ten vill Ann-So­fie Her­mans­son fäs­ta Göteborgs jäm­lik­hets­ar­be­te.

I dem finns po­ten­ti­a­len att ska­pa folk­hem­met 2.0.

– I det ut­veck­lings­språng vi står in­för finns drag­kraf­ten

för att få ige­nom så­da­na sats­ning­ar. Vi kan byg­ga sam­man sta­den med bo­stä­der, vägar och kol­lek­tiv­tra­fik. Den ut­veck­ling som sker ska­par till­växt och re­sur­ser till yt­ter­li­ga­re jäm­lik­hets­ar­be­te. Vårt par­ti har gjort det förr, med so­ci­a­la re­for­mer när vi bygg­de folk­hem­met, och vi kan gö­ra det igen. Hon skrat­tar. – På så sätt häng­er jäm­lik­hets­ar­be­tet och Väst­län­ken ihop. Det är klas­sisk so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­form­po­li­tik. Jag är be­sjä­lad av den tan­ken och att det kom­mer fun­ge­ra.

”Pri­vi­le­gi­e­rat jobb”

Det kryl­lar in­te av sitt­plat­ser på Läns­manstor­get men till slut hit­tar Ann- So­fie Her­mans­son skydd mot reg­net på en piz­ze­ria. Ut­an­för skym­tar en park med en körs­bärslund och katt­skulp­tu­rer, en kom­mu­nal sats­ning för att bland an­nat öka trygg­he­ten.

Det är två år se­dan An­nSo­fie Her­mans­son ax­la­de rol­len som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de ef­ter Anneli Hult­hén. En roll hon kän­ner att hon för­be­rett sig på i 30 år, än­da se­dan hon hit­ta­de hem i den de­mo­kra­tis­ka so­ci­a­lis­men på den fack­li­ga ung­doms­sko­lan när hon job­ba­de på Vol­vo.

– Det är myc­ket jobb, men det är för fa­sen det mest pri­vi­le­gi­e­ra­de jobb jag nå­gon­sin har haft, sä­ger hon med em­fas.

– Gö­te­bor­gar­na är så må­na om sin stad. När de är miss­nöj­da över nå­got el­ler in­te tyc­ker om Väst­län­ken så är de det av om­sorg för Gö­te­borg. De är in­te det av djä­vul­skap.

Ef­ter 24 år vid mak­ten får So­ci­al­de­mo­kra­ter­na klä skott för myc­ket av det som väc­ker miss­nö­je i Gö­te­borg.

– Vi har sut­tit vid mak­ten länge och då är det vi som får ta skul­den för hur sa­ker och ting har bli­vit – när det in­te har bli­vit bra. Jag för­står att det är så folk tän­ker. Och visst, vi har in­te fat­tat rätt be­slut all­tid. Men jag kan ba­ra be­rät­ta vad vi vill gö­ra och vän­ta och se om väl­jar­na vill läg­ga sin röst på det.

Jäm­likt sam­häl­le

Plöts­ligt får hon bråt­ton. Om en dryg tim­me ska hon va­ra med i en de­batt. Reg­net fal­ler in­te läng­re på körs­bärslun­den när hon stres­sar mot spår­vag­nen.

– En so­ci­al­de­mo­kra­tisk kom­mun­po­li­ti­ker kan in­te ha lägre am­bi­tions­ni­vå än ett jäm­likt sam­häl­le. Det hand­lar om att den som bor sämst än­då ska ha det skap­ligt och där är vi in­te idag, sä­ger hon när vag­nen rul­lar in på Temperaturgatans hållplats.

– Även om det in­te är en quick fix så mås­te jag ha det fram­för ögo­nen.

TEMPERATURGATANS HÅLLPLATS. Ann-So­fie Her­mans­son, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, ler när hon pra­tar om so­ci­a­la re­for­mer

FO­TO: MARKUS ANDERSSON

som kan byg­ga upp ett nytt ut­veck­lat folk­hem för al­la. Kol­lek­tiv­tra­fik Tra­fik­si­tu­a­tio­nen Sys­sel­sätt­ning Mil­jö Jäm­ställd­het Bostads­brist Bygg­pro­jekt Brotts­lig­het So­ci­alt skydds­nät Vård och om­sorg För­sko­la/sko­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.