Nu ra­sar de bo­en­de mot Po­sei­don-af­fär i Frölun­da

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Frölunda - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Po­sei­don vill säl­ja fle­ra hund­ra hy­res­rät­ter i Frölun­da. Istäl­let vill man ut­veck­la Frölun­da torg. Nu ra­sar hy­res­gäs­ter­na.

– Al­la hy­res­rätts­in­ne­ha­va­re är emot ut­för­sälj­ning­en, för det finns ing­en pri­vat fas­tig­hets­ä­ga­re som kö­per på grund av att de vill ge hy­res­gäs­ter­na ett bätt­re liv, sä­ger Ma­has­ti Hashe­mi­eh som bor i om­rå­det och som är ord­fö­ran­de i den lo­ka­la hy­res­gäst­för­e­ning­en.

AB Fram­ti­den och Bo­stads­bo­la­get Po­sei­don in­le­der nu en för­hand­ling med Skan­dia fas­tig­he­ter om en by­tes­af­fär. Det gäl­ler fle­ra hund­ra kom­mu­na­la hy­res­rät­ter i hög­hu­sen på Mar­co­ni­ga­tan i Väst­ra Frölun­da som ska säl­jas ut.

En­ligt An­ders Sö­der­man, vd på Po­sei­don, hand­lar ut­för­sälj­ning­en om att främ­ja ut­veck­ling av köp­s­cent­ret Frölun­da torg.

– Då be­hö­ver man kom­ma åt vå­ra fas­tig­he­ter. Det in­går även i sta­dens idé om att stär­ka knut­punk­ten Frölun­da torg. Vi vill in­te stå i vägen för den ut­veck­ling­en, sä­ger han.

De som be­rörs mest är de bo­en­de på två vå­nings­plan där det i dag finns lä­gen­he­ter som kom­mer att för­svin­na. Bo­stä­der­na som lig­ger på bot­ten­plan ska istäl­let in­te-

gre­ras och bli han­dels­y­tor.

De som bor i om­rå­det är oro­li­ga, be­hö­ver de va­ra det?

– Nej, ab­so­lut in­te. Skan­dia fas­tig­he­ter är ett se­ri­öst fö­re­tag. När lä­gen­he­ter för­svin­ner har fas­tig­hets­ä­ga­ren på sig att hit­ta nya lik­vär­di­ga bo­stä­der, sä­ger An­ders Sö­der­man.

Ma­has­ti Hashe­mi­eh är dock in­te över­ty­gad.

– För varen­da hy­res­rätt som sälj ut till en pri­vat fas­tig­hets­ä­ga­re är det en mind­re hy­res­rätt för de sjuk­skriv­na, ar­bets­lö­sa, lå­gin­komst­ta­ga­re, en­sam­kom­man­de att sö­ka.

FO­TO: PRI­VAT

UTFÖRSÄLJNING. Hy­res­rät­ter på Mar­co­ni­ga­tan. ”Det finns ing­en pri­vat fas­tig­hets­ä­ga­re som kö­per för att de vill ge hy­res­gäs­ter­na ett bätt­re liv”, sä­ger Ma­has­ti Hashe­mi­eh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.