Cy­kel­bro till Hi­sing­en istäl­let för en lin­ba­na

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - He­le­na

Om man istäl­let byggt en cy­kel­bro över sun­det ha­de det va­rit en myc­ket bätt­re idé för att bin­da sam­man Hi­sing­en med övri­ga sta­den. Vi kom­mer få lä­sa många ar­tik­lar i fram­ti­den om lin­ba­nan och hur ar­ga gö­te­bor­ga­re på väg till job­bet sit­ter fast där up­pe när lin­ba­nan stan­nar på vin­tern och det är storm.

Att stöd­ja sta­dens cy­klis­ter med en bro för gång och cy­kel ha­de va­rit en fan­tas­tisk idé. Män­ni­skor kan gå och be­trak­ta Göteborgs hamn och in­lopp som till­hör sta­dens histo­ria och va­rit en vik­tig del som for­mat bå­de Gö­te­borg och dess in­vå­na­re.

Man skul­le kun­na sit­ta på bron och ding­la med be­nen och äta en glass. En trev­lig plats och mil­jö­vän­ligt al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.