KOM­MEN­TA­RER · VÄST­LÄN­KEN

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

Väst­län­ken är in­te en fram­tids­vi­sion. Det är ba­ra en hel­to­kig idé. Kost­na­den kom­mer över­sti­ga vad som kun­de an­vän­das till mer mo­der­na vi­sio­ner gäl­lan­de kol­lek­tiv­tra­fik. Ma­ri­a­na

An­ders Hög­ström skri­ver i en in­sän­da­re att ”Väst­län­ken är ing­en val­frå­ga – om me­di­er­na gör sitt jobb”. Bå­de nu­tid och histo­ria har ett fler­tal ex­em­pel på dik­ta­tu­rer och de­mo­kra­tu­rer som an­vän­der me­di­er­na som sin egen ”mak­tens me­ga­fon” och ka­nal för pro­pa­gan­da! Hög­ström bor­de lä­sa på histo­ri­en. Bengt i Tors­lan­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.