Väst­län­ken är re­dan för­le­gad

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Kerstin Lid­beck, Vo­lon­tär i Väst­svens­ka Fol­ki­ni­ti­a­ti­vet

Ut­an un­der­skrift av kom­mun­sty­rel­sen, ge­nom­drev kom­mun­sty­rel­sens då­va­ran­de ord­fö­ran­de, An­ne­lie Hul­tén, be­slu­tet om Väst­län­ken i stäl­let för det av Ban­ver­ket för­or­da­re För­stärk­nings­al­ter­na­ti­vet.

Byg­get av Väst­län­ken har över­kla­gats till mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len, som den 14 maj med­de­la­de sin dom. Ing­en av de in­stan­ser som be­gärt över­pröv­ning av mil­jöskäl, be­ak­ta­des. I stäl­let tillåts mil­jöö­ver­skri­dan­de ar­be­ten ut­ö­ver EU-di­rek­tiv.

Det en­da pröv­nings­till­stånd som ges, är Tra­fik­ver­kets be­gä­ran att får kö­ra tunga last­bi­lar ef­ter kloc­kan 21 och tillå­tel­se för hög­re ljud­vo­lym.

Tron på ju­ri­di­kens fri­zon från po­li­tis­ka på­tryck­ning­ar har onek­li­gen fått sig en törn i des­sa da­gar. Att An­ne­lie Hul­tén sam­ma dag den 14 maj till­de­la­des Göteborgs stads högs­ta för­tjänst­tec­ken ses som en tan­ke.

Do­men kom­mer att över­kla­gas till Högs­ta dom­sto­len. Än finns det möj- lig­het att räd­da Gö­te­borg un­dan den­na gi­gan­tis­ka, av Miljöpartiet sank­tio­ne­ra­de mil­jö­ka­ta­strof.

I höst går tre par­ti­er till val på att räd­da Gö­te­borg och sat­sa på sko­lor, vård, äldre­omsorg och en fun­ge­ran­de in­fra­struk­tur till al­la de­lar av den väx­an­de sta­den och en le­van­de Ci­tykär­na.

Väst­län­ken är re­dan för­le­gad och har för länge le­gat som en våt filt över vad som hän­der i Gö­te­borg.

FO­TO: SWECO

FORT­SÄT­TER UPPRÖRA. ”Att mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len strun­ta­de i al­la över­kla­gan­den och tillå­ter i EU otillåt­na mil­jöö­ver­skri­dan­den är ingen­ting an­nat än en skan­dal”, me­nar de­bat­tö­ren Kerstin Lid­beck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.