Nu kan vi fort­sät­ta växa!

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! -

Myc­ket bra att Väst­län­ken blir av! Västsve­ri­ge lig­ger otro­ligt ef­ter med bra pend­lings­möj­lig­he­ter. Kol­la ba­ra vad Ci­ty­tun­neln gjort för he­la Mal­mö­re­gi­o­nen, sam­ma sak med Ci­ty­ba­nan i Stock­holm som öpp­na­des för­ra som­ma­ren.

Vill vi att Vol­vo, Göteborgs hamn och and­ra in­du­stri­er ska fort­sät­ta växa, att vå­ra barn ska kun­na pend­la en­kelt till oli­ka hög­sko­lor och uni­ver­si­tet, vill vi ha tåg till Land­vet­ter, då mås­te vi ock­så få till en bätt­re in­fra­struk­tur. Det här har dra­git ut på ti­den och Västsve­ri­ge har bort­pri­o­ri­te­ras för länge. Det är dags nu! Hel­ga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.