Katt fick hu­vu­det av­sku­ret i Högs­bo

En död katt i har hit­tats i Högs­bo i ett så­dant skick att de bo­en­de nu oro­ar sig för att en katt­mör­da­re här­jar. ”Den här ty­pen av brott är in­te de vik­ti­gas­te”, sä­ger Tom­my Ny­man på polisen

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

I sön­dags­kväll hit­ta­des en död katt i Högs­bo i ett så­dant skick att de bo­en­de nu oro­ar sig för att en ny katt­mör­da­re här­jar i om­rå­det. – Jag är fort­fa­ran­de choc­kad ef­ter den sy­nen, sä­ger Pav­li­na Fors­berg.

På sön­dags­kväl­len fick Pav­li­na ett sam­tal från sin gran­ne som tyck­te sig se nå­got som lik­na­de ett dött djur ut­an­för fönst­ret.

– Hon kla­rar in­te av att se dö­da djur så hon vil­le att jag skul­le gå ut och se ef­ter vad det var, be­rät­tar hon.

Det skul­le vi­sa sig va­ra en död katt som gran­nen sett ge­nom fönst­ret men skic­ket som Pav­li­na hit­ta­de kat­ten i choc­ka­de hen­ne re­jält.

– Den sak­na­de hu­vud, nå­gon ha­de sku­rit av det. Det var fruk­tans­värt att se, jag mår fort­fa­ran­de då­ligt av det, sä­ger hon.

För ett an­tal år se­dan rap­por­te­ra­de me­di­er om en 16- årig poj­ke som dö­dat fle­ra kat­ter i Högs­bo. År 2013 döm­des han till slu­ten rätts­psy­ki­a­trisk vård för att ha dö­dat åt­ta kat­ter i om­rå­det. Att det nu fem år se­dan dy­ker upp en till död katt oro­ar Pav­li­na.

– Jag har haft kat­ter för­ut så jag kän­ner verk­li­gen med al­la katt­ä­ga­re här i om­rå­det. Nu har jag en hund och ef­ter det här skul­le jag ald­rig läm­na ho­nom ut­an­för af­fä­ren el­ler lik­nan­de.

En­ligt polisen kan det ta tid att re­da ut ett brott som det här, dels för att det in­te är spe­ci­ellt pri­o­ri­te­rat.

– Den här ty­pen av brott är in­te de vik­ti­gas­te vi job­bar med men om man på go­da grun­der kan sä­ga att det rör sig om nå­gon form av djur­plå­ge­ri så ska man an­mä­la. För skul­le det ske igen så är det bra om vi vet att det hänt ti­di­ga­re, sä­ger Tom­my Ny­man, po­li­sens pressta­les­man.

FO­TO: MOSTPHOTOS

HALSHUGGEN. En miss­tänkt av­rät­tad katt hit­ta­des i Högs­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.