FÖLJ MED PÅ RUN­DAN HOS LÅNG­E­DRAGS KONST­NÄ­RER

För förs­ta gång­en har 14 konst­nä­rer i Lång­e­drag kon­strun­da. Char­lot­te Ols­son har haft idén i åt­ta år – nu blir den verk­lig­het.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

För förs­ta gång­en nå­gon­sin får Lång­e­drag sin egen kon­strun­da där he­la 14 lo­ka­la konst­nä­rer vi­sar upp si­na verk.

– Vi stär­ker varand­ra och lyf­ter kul­tu­ren i Lång­e­drag, sä­ger Char­lot­te Ols­son, ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till kon­strun­dan.

Den 6 ju­ni är det Sve­ri­ges na­tio­nal­dag och i Lång­e­drag kom­mer fi­ran­det i år att va­ra stör­re än nå­gon­sin. In­te nog med att Oscar II:s fort hål­ler öp­pet och GKSS vi­sar upp sin klas­sis­ka re­gat­ta.

Det kom­mer även va­ra pre­miär för Lång­e­drags egen kon­strun­da.

– Jag tror att kon­strun­dan kom­mer gö­ra na­tio­nal­dags­fi­ran­det här till en verk­lig fa­mil­je­fest, sä­ger Char­lot­te Ols­son, konst­när och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till run­dan.

Kon­strun­dan in­le­der starkt med he­la 14 lo­ka­la konst­nä­rer som öpp­nar upp si­na hem och atel­jé­er för all­män­he­ten.

– Jag tror in­te det är så många som vet att vi har så här många ak­ti­va konst­nä­rer här ute i Lång­e­drag, sä­ger Char­lot­te Ols­son.

Idén att star­ta en kon­strun­da har Char­lot­te haft i nä­ra åt­ta år men det är först nu som det blir av.

– Ma­jor­na har en kon­strun­da men där fick vi in­te va­ra med för vi är in­te skriv­na där. Öar­na har ju ock­så en men där fick vi in­te hel­ler va­ra med av sam­ma an­led­ning.

– Men det jag slås av nu när jag lan­se­rat idén om Lång­e­drags eg­na run­da är hur hjälp­sam­ma al­la är här. Jag har hål­lit fle­ra ut­ställ­ning­ar run­tom i Eu­ro­pa men där är det in­te alls på sam­ma vis, sä­ger Char­lot­te.

Kon­strun­dan star­tar vid bloms­ter af­fä­ren Mö­tes­plats Träd­gård vid spår­vagns­håll­plat­sen Lång­e­drag där man kan se sam­la­de verk av konst­nä­rer­na och väl­ja vil­ka man vill be­sö­ka.

Al­la hål­ler öp­pet från 11.00 till 17.00.

Ma­jor­na har en kon­strun­da men där fick vi in­te va­ra med för vi är in­te skriv­na där.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

KON­STRUN­DA. Char­lot­te Ols­son har haft idén om en kon­strun­da i Lång­e­drag i nä­ra 8 år och nu blir det änt­li­gen av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.