Li­sen, 102, mis­sar ing­en match

ÄLD­RE ÄN HÄCKEN. Li­sen Jons­son har följt la­get på Hi­sing­en i åt­ta de­cen­ni­er

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Li­na Pers­son li­na.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

102-åri­ga Li­sen Jons­son var 25 år när BK Häcken bil­da­des. Det var 1940. Se­dan dess har hon in­te mis­sat många mat­cher.

På rad 4 på he­der­släk­ta­ren på Bra­vi­da are­na sit­ter Li­sen Jons­son, som van­ligt på Häc­kens hem­ma­mat­cher. På rygg­stö­det står det ”Re­ser­ve­rat: Li­sen Jons­son”

– Det här är min egen plats, sä­ger hon. Det tyc­ker jag är li­te spe­ci­ellt.

Häcken spe­lar sin sista hem­ma­match in­nan som­marup­pe­hål­let. Gäs­tan­de AIK:s klack är li­ka hög­ljudd som den är li­ten, men Li­sen Jons­son tar in­te no­tis om dem.

In­te ens när de tän­der ben­ga­lis­ka el­dar. Hen­nes blick föl­jer he­la ti­den spe­let på pla­nen.

– Jag ser bätt­re än jag hör, sä­ger hon och skrat­tar. Det är väl­digt ro­ligt med lag­spel, mås­te jag sä­ga. Och jag har he­jat på Häcken länge nu. De pre­ste­rar ju en del på plan och nu kän­ner jag igen spe­lar­na och så.

Li­sen Jons­son föd­des som­ma­ren 1915 på Kvi­berg re­ge­men­te. Hen­nes pap­pa var mi­li­tär men när han gick i pen­sion var de tvung­na att flyt­ta. Hen­nes för­äld­rar köp­te då hus på Hi­sing­en.

”Gil­lar Gais och IFK ock­så”

Hon bö­jer sig fram­åt när AIK sjabb­lar bort bol­len i ti­on­de mi­nu­ten. När Pau­lin­ho sät­ter 1-0-må­let ler hon och klap­par i takt till And­ra Ge­ne­ra­tio­nens ”Vi äls­kar BK Häcken” som fyl­ler are­nan.

Li­sen Jons­son har all­tid va­rit in- tres­se­rad av id­rott, men det är för fot­boll hen­nes hjär­ta klap­par ext­ra hårt. Ock­så hen­nes man och barn vur­ma­de för fot­boll och in­tres­set för­blev starkt även ef­ter att hen­nes man gick bort i slu­tet av 1980-ta­let.

– Jag åker säl­lan in till Ul­le­vi nu­för­ti­den, men jag gil­lar Gais och IFK Gö­te­borg ock­så. Men Häcken är nå­got spe­ci­ellt, det är ju ett Hi­sings­lag. För mig är det ett till­skott att gå på mat­cher­na.

I halv­tid sit­ter hon nästin­till en­sam kvar på he­der­släk­ta­ren. Hen­nes vi­ta hår, som hon har fäst med ett spän­ne i nac­ken, glitt­rar i kvälls­so­len. Hon har klätt av sig trä­nings­o­ve­rall­sjac­kan när en äld­re man i Häc­ken­trö­ja, fylld av au­to­gra­fer, kom­mer fram till hen­ne.

– Hallå Li­sen. Jag tänk­te att du kanske vil­le ha kaf­fe och bul­le, sä­ger han.

Li­sen Jons­son tar emot det han har i hän­der­na och tac­kar. Hon ler.

– Al­la kän­ner ju mig här. Jag har fått många vän­ner ge­nom mat­cher­na, vi har ju sett varand­ra i många år, sä­ger hon och nic­kar mot man­nen som är på väg bort.

– Han tänk­te väl att ’den gam­la kär­ring­en vill nog ha kaf­fe’.

Tar spår­vag­nen hem

Hon har bli­vit bra på fot­boll ge­nom åren. Men när Häcken vin­ner SM­guld vå­gar hon in­te tip­pa på.

– Jag vå­gar in­te gis­sa. Vi tar ett år i sän­der.

I and­ra halv­lek har so­len sjun­kit så lågt att Li­sen Jons­son in­te be­hö­ver skug­ga ögo­nen läng­re. Men det är en lång vägs färd till slut­sig­na­len. AIK kvit­te­rar och Rasmus Lindgren, Vik­tor Lund­berg, Da­le­ho Iran­dust och Pau­lin­ho tving­as läm­na pla­nen med ska­dor.

– Man får väl va­ra nöjd med 1-1. Det var många ska­dor idag, det är otäckt tyc­ker jag, sä­ger hon ef­ter mat­chen.

– Men man tror ju all­tid att Hi­sings­la­get ska vin­na.

Hon tar sig ut i folk­vim­let ut­an­för are­nan. Hon hål­ler de and­ra sup­port­rar­nas tem­po mot Wie­sel­grens­plat­sens håll­plats.

Nu ska hon ta spår­vagn och buss hem för att hö­ra om mat­chen på tv. Hon tror nog att hon kom­mer att va­ra på plats på Bra­vi­da den 7 ju­li, när som­marup­pe­hål­let är över.

– Jag hop­pas det, se­dan får man se hur länge man är frisk och så. Men är jag det kom­mer jag gå på mat­cher­na, de gör det ro­ligt att le­va.

Han tänk­te väl att ’den gam­la kär­ring­en vill nog ha kaf­fe’.

FO­TO: LI­NA PERS­SON

SNART 103. Häc­kensup­por­tern Li­sen Jons­son fyl­ler 103 år i ju­ni.

KOM­PI­SAR. Ge­nom Häc­kens hem­ma­mat­cher har Li­sen Jons­son fått många nya vän­ner.

HEDERSGÄST. Li­sen Jons­son har en fast plats på he­der­släk­ta­ren på Bra­vi­da are­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.