De­mo­kra­ter­nas ban­bry­tan­de för­slag

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Jo­han­na Roos jo­han­na.roos@go­te­borg­di­rekt.se

Gö­te­borgs ny­as­te par­ti, De­mo­kra­ter­na, vill in­te ba­ra stop­pa Väst­län­ken. Nu fö­re­slår man en to­tal om­möble­ring av den po­li­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen som styr sta­den.

– Nu är det he­la ha­vet stor­mar, sä­ger par­ti­le­da­ren Mar­tin Wann­holt och pre­sen­te­rar en rad ban­bry­tan­de för­slag.

För ett år se­dan fick Gö­te­borg ett nytt par­ti, De­mo­kra­ter­na ( DEM). Par­ti­et har främst pro­fi­le­rat sig ge­nom att ma­ni­fe­ste­ra sitt mot­stånd till Väst­län­ken och vil­ja av­skaf­fa träng­selskat­ten.

Par­ti­et star­ta­des och leds av den ti­di­ga­re mo­de­ra­ten Mar­tin Wann­holt, och vär­va­de två tunga namn i Gö­te­borg: Hen­rik Munck, ti­di­ga­re mil­jö­par­tist, förs­te vice ord­fö­ran­de i Tra­fik­nämn­den och SDN-ord­fö­ran­de för Väst­ra Gö­te­borg och Jah­ja Zeqi­raj, ti­di­ga­re so­ci­al­de­mo­krat och ord­fö­ran­de i Fas­tig­hets­nämn­den och SDN- ord­fö­ran­de Väst­ra Hi­sing­en.

Idag har par­ti­et runt 1 800 med­lem­mar, men – utö­ver att stop­pa Väst­län­ken – vad vill man egent­li­gen?

För att be­sva­ra den frå­gan bjöd De­mo­kra­ter­na i vec­kan in till press­kon­fe­rens och för­sla­gen var ban­bry­tan­de.

Kri­ti­ken rik­tas främst mot sta­dens po­li­tis­ka styr­ning, som man in­te an­ser fun­ge­rar ef­tersom den är allt­för kom­plex.

– Vi vill ta ett sam­lat grepp för vad sta­den vill upp­nå. Be­döm­ning av hel­he­ten görs in­te idag. Det finns många ex­em­pel på där be­slut fal­ler mel­lan sto­lar­na för att styr­ning och upp­följ­ning fal­le­rar. Se ba­ra på bris­ten på för­sko­le­plat­ser som ing­en tog an­svar för, sä­ger Hen­rik Munck.

Ska­pa fy­ra om­rå­den

Kort sagt vill man ri­va upp och mö­ble­ra om he­la po­li­ti­ken.

Kon­kret hand­lar det bland an­nat om att skro­ta de tio stads­dels­nämn­der­na till för­mån för fy­ra geo­gra­fis­ka hu­vud­om­rå­den.

Man vill även ar­be­ta ut­i­från ett sam­lat bud­get­för­slag för he­la den kom­mu­na­la verk­sam­he­ten som yt­terst ska an­sva­ras av stads­di­rek­tö­ren.

För­sla­get in­ne­bär ock­så en hal­ve­ring av den po­li­tis­ka ad­mi­nist­ra­tio­nen – bland an­nat ge­nom att av­skaf­fa po- li­tis­ka sty­rel­ser i de kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­gen och en­dast be­hål­la sty­rel­sen i mo­der­bo­la­get Bo­stads AB Fram­ti­den.

Ni är emot ut­för­sälj­ning­en av all­män­nyt­tans bo­stä­der och vill istäl­let om­bil­da hy­res­rät­ter i för­or­ten. Hur ska man stöt­ta män­ni­skor att kun­na kö­pa sin bo­stad?

– Vi är för ett blan­dat bo­en­de i för­or­ten, bland an­nat ser vi lyc­ka­de ex­em­pel på det i Eriks­bo och Tyn­ne­red. Det är ett sätt att få kvar­bo­en­de och att män­ni­skor in­te flyt­tar när de in­te­gre­rats, sä­ger Jah­ja Zeqi­raj.

”Ham­nar mitt i prick”

– Vi är be­red­da att stöt­ta upp med go­de män för den som vill kö­pa. Se­dan ska man in­te glöm­ma att många in­vand­ra­re är va­na att äga sin bo­stad, sä­ger Hen­rik Munck.

Var pla­ce­rar ni er på en hö­ger-väns­ter-ska­la?

– Vi hål­ler oss bor­ta från den ska­lan och stö­der oss på la­gen istäl­let. Vill vill till­ba­ka till det kom­mu­na­la grundupp­dra­get och lyc­kas vi med det ham­nar man mitt i prick, sä­ger Jah­ja Zeqi­raj.

FO­TO: JO­HAN­NA ROOS

BAN­BRY­TAN­DE FÖR­SLAG. Hen­rik Munck, Ve­ro­ni­ca Öjeskär och Jah­ja Zeqi­raj un­der tis­da­gens press­kon­fe­rens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.