Kon­su­ment om kem­tvätt

MATHIAS GUNNARSSON Här sva­rar vi på frå­gor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem. Det kan hand­la om tjäns­ter, va­ror, re­sor, abon­ne­mang el­ler di­stans­av­tal – skic­ka din frå­ga till GöteborgDirekt!

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - re­dak­tion@go­te­borg­di­rekt.se

Rätt om god man!

Rät­tel­se. I min för­ra spalt sva­ra­de jag på en frå­ga om en de­ment man som in­gått av­tal. I sva­ret skrev jag att det krävs god man för att av­ta­let ska va­ra ogil­tigt. Det­ta är fel och det ber jag om ur­säkt för. För att ett av­tal ska va­ra ogil­tigt krävs att per­so­nen har en för­val­ta­re. För att re­da ut be­grep­pen så har jag skri­vit en kort be­skriv­ning om god man, för­val­ta­re och för­myn­da­re ne­dan.

Tack Eva Dahlstrand för att du upp­märk­sam­ma­de det­ta. God man: Den som blir ut­sedd till god man för dig re­pre­sen­te­rar, fö­re­trä­der och hjäl­per dig i oli­ka frå­gor som har med din eko­no­mi att gö­ra. En god man ska ock­så se till att du får de in­sat­ser och er­sätt­ning­ar från sam­häl­let som du har rätt till och be­hö­ver samt se till att du har så go­da lev­nads­vill­kor som möj­ligt. Du som får en god man kal­las för hu­vud­man. God­man­ska­pet byg­ger på ett sam­ar­be­te mel­lan hu­vud­man­nen och den go­de man­nen. En god man mås­te all­tid ha ett sam­tyc­ke, god­kän­nan­de från hu­vud­man­nen in­nan go­de man­nen vid­tar någ­ra åt­gär­der. För­val­ta­re: Till skill­nad från god­man­skap är ett för­val­tar­skap en tvångs­åt­gärd - det är allt­så in­te nå­got du själv väl­jer att få. För­val­ta­re får du ba­ra om det är ab­so­lut nöd­vän­digt. Om du får en för­val­ta­re be­ty­der det att du för­lo­rar din rätts­hand­lings­för­må­ga. Du kan där­för in­te läng­re in­gå oli­ka av­tal och du kan in­te hel­ler kom­ma åt di­na peng­ar. Det är för­val­ta­ren som en­sam be­stäm­mer om din eko­no­mi. Ef­tersom ett för­val­tar­skap får stor be­ty­del­se för dig krävs det star­ka skäl och en tyd­lig ut­red­ning in­nan tings­rät­ten be­slu­tar att du ska få en för­val­ta­re. För­myn­da­re: Of­tast är det för­äld­rar­na som är bå­de vård­nads­ha­va­re och för­myn­da­re. Om du är vård­nads­ha­va­re ska du an­sva­ra för den omyn­di­ges per­son­li­ga för­hål­lan­den. Till ex­em­pel ska du se till att den omyn­di­ges be­hov av om­vård­nad och fost­ran blir till­go­do­sed­da.

Som för­myn­da­re fö­re­trä­der du den omyn­di­ge när det gäl­ler frå­gor som rör hans el­ler hen­nes eko­no­mi. Om den som är omyn­dig har till­gång­ar är det du som för­myn­da­re som an­sva­rar för för­valt­ning­en av des­sa till­gång­ar.

Om den omyn­di­ge in­te har någ­ra för­äld­rar ska tings­rät­ten ut­se nå­gon an­nan till vård­nads­ha­va­re och för­myn­da­re. Man ta­lar då om sär­skilt för­ord­na­de vård­nads­ha­va­re el­ler sär­skilt för­ord­na­de för­myn­da­re.

En själv­risk för var­je ska­da?

Frå­ga: Jag har lea­sat en bil se­dan ett år till­ba­ka. För­ra vec­kan skul­le de jag lea­sar den av ser­va den och även gå ige­nom och le­ta ef­ter ska­dor.

Vid ge­nom­gång­en hit­ta­de de tre mind­re ska­dor som in­te på­ver­ka­de bi­lens funk­tion, två av dem var en­dast yt­li­ga re­por. En­ligt le­a­singav­ta­let skul­le jag be­ta­la en själv­risk på 4800 kr för ska­dor på bi­len. De sä­ger nu att själv­ris­ken är per ska­da och att jag allt­så ska be­ta­la 14 400 kr to­talt i själv­risk för al­la ska­dor­na.

När jag tit­ta­de i av­ta­let står det myc­ket rik­tigt att det är per ska­da. För mig lå­ter det orim­ligt myc­ket, får de verk­li­gen skri­va så i si­na av­tal?

Svar: Pri­vat­le­a­sing av bil är ett slags mel­lan­ting mel­lan av­be­tal­nings­köp och hy­ra. Det finns inga reg­ler som be­stäm­mer vad som ska stå i den ty­pen av av­tal.

Det rå­der ock­så av­tals­fri­het i Sve­ri­ge, vil­ket in­ne­bär att de kan skri­va vad som helst så länge du går med på det. Står det tyd­ligt i av­ta­let att det är 4800 kr per ska­da som du ska be­ta­la så är det som gäl­ler, ef­tersom du in­gått av­ta­let med dem. Det är där­för det är så vik­tigt att ta del av de vill­kor fö­re­tag har in­nan man in­går av­tal.

FLÄCKFRITT. En kem­tvät­tad kjol blev in­te ren. Ska man be­hö­va be­ta­la än­då?

Ska jag be­ta­la för en då­lig tvätt?

Frå­ga: Jag ha­de läm­nat in min kjol till kem­tvätt för fläck­bort­tag­ning. När jag skul­le häm­ta den satt fläc­ken kvar. Jag vil­le häm­ta kjo­len och gå till en an­nan kem­tvätt för ett för­sök till men fick in­te den till­ba­ka. Kem­tvät­ten vill att jag be­ta­lar för det jobb som de in­te gjort.

Vad är det som gäl­ler? När jag läm­na­de in sa­de de ing­et om att fläc­ken kanske in­te gick att få bort. De sa att fläc­ken in­te är gam­mal och att det bor­de gå att få bort den. Nu på­står de att de in­for­me­rat att re­sul­ta­tet in­te är ga­ran­te­rat.

Svar: Om du gjor­de klart för kem­tvät­ten att det var den fläc­ken som du läm­na­de in klän­ning­en för att få bort så bor­de kem­tvät­ten ha sagt att de in­te kan ga­ran­te­ra att den för­svin­ner för att slip­pa an­svar.

Det in­ne­bär att det är fel på den tjänst som de har ut­fört. In­nan du har rätt att hä­va kö­pet har tvät­ten rätt att för­sö­ka åt­gär­da felet. Om de in­te vill det så har du rätt att få till­ba­ka din klän­ning ut­an att be­ta­la för tjäns­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.