Jag fång­ar dig om du ram­lar på tis­dag, Da­ve

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Hej Göteborg - JO­A­KIM FRANSSON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! jo­a­kim.fransson @go­te­borg­di­rekt.se

Vi skul­le pre­cis dra oss till­ba­ka någ­ra me­ter från scen­kan­ten ef­tersom bastrum­man slog så hårt mot trum­hin­nor­na att jag blev oro­lig för hör­seln. Men pre­cis då tog Da­ve Grohl någ­ra skoj­steg fram emot scen­kan­ten och stöp rakt ner i fo­to­di­ket mitt fram­för mig och drygt 50 000 and­ra. Ban­det spe­la­de på, ove­tan­des om vad pre­cis hänt och själv trod­de jag att det var ett skämt som ingick i sho­wen. Först när mu­si­ken tyst­na­de och Da­ve sa i mik­ro­fo­nen: ”I think I just bro­ke my fuc­king leg!” lät jag mig över­ty­gas om att den som­ma­rens mest ef­ter­läng­ta­de kon­sert var över li­ka fort som den bör­ja­de. Res­ten är mu­sik­histo­ria. Och det blev ju fak­tiskt en kon­sert fram­förd i rull­stol ef­ter en för­vir­rad pa­us som tyd­li­gen ock­så in­ne­fat­ta­de en skvätt mor­fin och ett glas whis­key mo­dell stör­re. På tis­dag kväll, gans­ka ex­akt tre år ef­ter dra­mat 2015, är Foo Figh­ters till­ba­ka på Ul­le­vi. Sång­a­ren Da­ve Grohls ben är se­dan länge läkt och jag miss­tän­ker att han kom­mer hål­la sig på be­hö­rigt av­stånd från scen­kan­ten. En scen­kant som jag, för öv­rigt, kom­mer att stå väl­digt nä­ra. I fall att ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.