Be­slu­tet: Väst­län­kens sta­tio­ner får fy­ra spår

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Väst­län­kens sta­tio­ner får fy­ra fun­ge­ran­de spår istäl­let för två från start. Be­slu­tet in­ne­bär mind­re stör­ning­ar och bätt­re punkt­lig­het och fler tåg, me­nar man på Tra­fik­ver­ket.

Väst­län­kens sta­tio­ner i Ha­ga och Kors­vä­gen blir fyr­spå­ri­ga di­rekt. Tan­ken har va­rit att för­be­re­da sta­tio­ner­na för att läng­re fram kun­na byg­ga fy­ra spår. Nu är det be­slu­tat att byg­ga al­la fy­ra spår re­dan från start.

– Nu har vi he­la bil­den när upp­hand­ling­ar­na är kla­ra och ser att fy­ra spår rym­mer in­om kost­nads­ra­men. Vi vet att vi får ef­fek­ter i när­tid av fler spår. Det blir mind­re risk för stör­ning­ar, bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för punkt­lig­het och på sikt kan man kö­ra än­nu fler tåg, sä­ger Bengt Ryd­hed, till­för­ord­nad re­gi­on­di­rek­tör för Tra­fik­ver­ket Väst.

En halv mil­jard kro­nor be­räk­nas det kos­ta för att byg­ga de ext­ra spå­ren vid sta­tio­ner­na Ha­ga och Kors­vä­gen.

En kost­nad som, en­ligt Tra­fik­ver­ket ryms i den be­fint­li­ga bud­ge­ten för Väst­län­ken på 20 mil­jar­der kro- nor i 2009 års pen­ning­vär­de.

Att fär­dig­stäl­la fler spår från start in­ne­bär även att man slip­per gå in och stö­ra tåg­tra­fi­ken i tunn­lar­na ef­ter om­kring 15 år, me­nar man på Tra­fik­ver­ket.

– Vi skul­le ha kla­rat oss med två­spå­ri­ga sta­tio­ner fram till om­kring år 2035 men se­dan ha­de det va­rit dags att gå in tunn­lar­na för att ut­ö­ka och byg­ga de här spå­ren, sä­ger Bengt Ryd­hed.

För sta­tion Cen­tra­len i Väst­län­ken har det va­rit be­stämt från bör­jan att byg­ga fy­ra spår.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FY­RA SPÅR. Väst­län­kens sta­tio­ner i Ha­ga och Kors­vä­gen får fy­ra spår di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.