Här tas förs­ta spad­ta­get för omdis­ku­te­ra­de Väst­län­ken

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Här tas förs­ta spad­ta­get för Väst­län­ken. Fle­ra in­vol­ve­ra­de i pro­jek­tet var på plats och även kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann-So­fie Her­mans­son (S).

– Änt­li­gen, sä­ger hon.

Det var upp mot hund­ra de­mon­stran­ter som ha­de sam­lats ut­an­för kra­vall­stängs­let bred­vid Världs­kul­tur­mu­se­et då det sym­bo­lis­ka spad­ta­get togs för Väst­län­ken.

– Det här är ve­mo­digt, det är ju pas­san­de att ”Sof­fan” ( Ann- So­fie Her­mans­son) kom­mer klädd i svart, sä­ger Jör­gen Jo­hans­son, en­ga­ge­rad i Stop­pa väst­län­ken.

På in­si­dan av stängs­let möt­tes re­pre­sen­tan­ter från de oli­ka par­ter­na som del­tar i pro­jek­tet. Le­na Erix­on, ge­ne­ral­di­rek­tör Tra­fik­ver­ket, John­ny Mag­nus­son, re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Mat­ti­as Land­gren, nä­rings­de­par­te­men­tet och Ann- So­fie Her­mans­son kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Dom­sto­lar­na sagt sitt

– Det har va­rit en lång väg fram till i dag men nu är vi änt­li­gen här och de­mo­kra­tin har fått ha sin gång, sä­ger Ann-So­fie Her­mans­son.

I sep­tem­ber är det val och många bland mot­stån­dar­na ser fort­fa­ran­de Väst­län­ken som en val­frå­ga vil­ket Benkt Äng­ström från Stop­pa väst­län­ken un­der­stry­ker.

– Även om det dra­gits ge­nom al­la in­stan­ser så är det sista sla­get i sep­tem­ber, sä­ger Benkt ge­nom gall­ret.

På sin väg fram till sce­nen där ta­len ska hål­las stan­nar Ann-So­fie Her­mans­son till och ska­kar hand med en av väst­länks­mot­stån­dar­na.

– Jag kän­ner ju de fles­ta här, sä­ger hon. Hål­ler du med om att det här är en val­frå­ga?

– Den känns in­te li­ka ak­tu­ell nu när dom­sto­lar­na har sagt sitt och vi på­bör­jar pro­jek­tet, sä­ger Ann-So­fie Her­mans­son.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

GRÄ­VER. Le­na Erix­on, ge­ne­ral­di­rek­tör Tra­fik­ver­ket, , Mat­ti­as Land­gren, nä­rings­de­par­te­men­tet, An­nSo­fie Her­mans­son kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de och John­ny Mag­nus­son, re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.