”Stå och skrat­ta när sta­den dör”

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Mar­cus F

Kom­men­tar med an­led­ning av ar­ti­keln För­sla­get: Gör park av p-plat­ser i cent­rum:

Or­sa­ken till att folk vill ta bi­len när de hand­lar är sim­pel. Man åker dit, man hand­lar, man har en mas­sa kas­sar och an­nat gods, man släng­er in allt i bi­len och åker hem.

Det gäl­ler al­la af­färs­stråk i cent­rum. Af­färs­verk­sam­he­ter­na skul­le in­te gå runt på ba­ra de som bor in­om gångav­stånd, att cyk­la med en mas­sa kas­sar är in­te så skoj om man in­te har en car­go­bi­ke. Kol­lek­tiv­tra­fi­ken är en härd­smäl­ta.

Jag till­hör själv de som är lyck­ligt lot­ta­de nog att bo centralt, jag har ing­en bil och be­hö­ver ing­en. Men till och med jag kan bli rätt less på att hand­la i cent­rum. Det är bö­kigt om man hand­lar nå­got stör­re än ett par jeans el­ler mot­sva­ran­de och man öns­kar näs­tan att man kun­de slänga allt i en bil och kö­ra hem.

Dess­utom är cy­kel­ba­nor­na i Gö­te­borg un­der all kri­tik. Det är mer lag­ning­ar än slät cy­kel­ba­na, om man har tur och det in­te är hål och spric­kor istäl­let för taff­li­ga lag­ning­ar.

Tra­fik­si­tu­a­tio­nen är di­rekt livs­far­lig för cy­klis­ter och fot­gäng­a­re på ett fler­tal stäl­len. Har man tu­ren att hit­ta en bra cy­kel­ba­na, så kan man ge sig fan på att en kom­mun­bil står upp­körd på cy­kel­ba nan nå­gon­stans på vägen. För cy­kel­ba­nor­na är ju prak­tis­ka par­ke­rings­plat­ser för de bi­lar som in­te be­hö­ver ris­ke­ra en lapp.

Men visst, om ni in­te kan ta död på af­färsid­kar­na med Väst­län­ken, så kan ni ju gö­ra om al­la par­ke­rings­plat­ser till par­ker och sen stå och skrat­ta när sta­den dör.

Luf­ten lär ju än­då in­te bli bätt­re med al­la kvä­ve­di­ox­i­der som last­bi­lar­na som skall frak­ta bort schakt­mas­sor­na spyr ut.

FO­TO: HE­LE­NA MUNTHER

PARK ISTÄL­LET FÖR P. Om MP får be­stäm­ma. ”Vi vill se en tryg­ga­re och trev­li­ga­re stads­mil­jö som in­te ba­ra är till för bi­len ut­an för män­ni­skor”, sä­ger Han­na Bern­holds­son, här till­sam­mans med Ulf Kam­ne, ock­så Mil­jö­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.