Säck­sta­tio­ner som fun­ge­rar

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Gö­ran

Då och då kla­gas på att Gö­te­borgs Cen­tral är en säck­sta­tion. De fi­nas­te järn­vägs­sta­tio­ner­na i Eu­ro­pas stor­stä­der är säck­sta­tio­ner; Pa­ris, Wi­en, Lon­don ... An­led­ning­en är att al­la tåg ut­går el­ler har sin slut­sta­tion där, pre­cis som i Gö­te­borg. Inga pas­sa­ge­ra­re li­der av att tå­gen bac­kas till­ba­ka till ban­om­rå­det för städning, ser­vice, re­pa­ra­tio­ner och par­ke­ring.

Om vi skul­le få en ge­nom­gångs­sta­tion be­hö­ver vi byg­ga en till ban­gård sö­der om Gö­te­borg. Plats för så­dan finns tyd­li­gen först ner mot grän­sen till Hal­land, om in­te Kal­le­bäck rivs. De lång­färds­tåg som pas­se­rar för­bi Gö­te­borg kan stan­na vid Gam­lesta­den, Li­se­berg el­ler Möln­dal ut­an att gå in till Cen­tra­len. Så gör man i res­ten av värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.