En röst på lögn­ak­ti­ga Väst­länks­mot­stån­da­re är bort­kas­tat

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - An­ders Hög­ström

Cy­klistväl­ja­ren väl­jer att be­skri­va min text i GöteborgDirekt nr 17 som att jag är ohe­der­lig och har en be­kläm­man­de de­mo­kra­ti­syn. Det tar jag på all­var. Ing­et är mig mer främ­man­de!

Låt oss ta det steg för steg: Väst­län­ken skul­le in­te bli en val­frå­ga om me­di­er­na gör sitt jobb. Det job­bet be­står i att med till­gäng­li­ga fakta be­skri­va att det in­te går att ri­va upp det av­tal som gäl­ler om det Väst­svens­ka pa­ke­tet och att sta­ten kom­mer att ge­nom­fö­ra Väst­län­ken, ef­tersom den är nöd­vän­dig för väst­svensk järn­vägs fram­tid. Det me­dia be­hö­ver gö­ra är att stäl­la frå­gan till de and­ra av­tals­par­ter­na samt stäl­la frå­gan HUR po­pu­list­par­ti­er­na Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, Väg­va­let och De­mo­kra­ter­na ska kun­na upp­fyl­la löf­tet att stop­pa Väst­län­ken om de får över 50 pro­cent av rös­ter­na i kom­mun­va­let.

Re­sul­ta­tet blir att Gö­te­borgs­po­li­ti­ker­na in­te har nå­gon makt över den­na frå­ga. Där­för lju­ger po­pu­list- par­ti­er­na när de sä­ger ”rös­ta på oss så stop­par vi Väst­län­ken”. Att vallöf­ten in­te hålls om in­te par­ti­er får ma­jo­ri­tet – och in­te så säl­lan när de fått ma­jo­ri­tet – är sant.

Låt mig ta ett ex­em­pel. Väns­ter­par­ti­et i Gö­te­borg går till val på löf­te om sex­tim­mars ar­bets­dag, till att bör­ja med för vis­sa grup­per. Det lå­ter in­te så rim­ligt. Men om Väns­ter­par­ti­et får egen ma­jo­ri­tet kan de ge­nom­fö­ra det­ta löf­te i Gö­te­borgs kom­mun. Ing­et hind­rar dem. Och här har vi skill­na­den. V kan ge­nom­fö­ra sitt vallöf­te om de får ma­jo­ri­tet, ef­tersom det är en kom­mu­nal frå­ga som full­mäk­ti­ge i Gö­te­borg kan be­slu­ta om.

Väst­län­kens va­ra el­ler in­te va­ra är en in­te en frå­ga kom­mun­full­mäk­ti­ge kan be­slu­ta om. Allt­så är det lögn­ak­tigt att de fy­ra par­ti­er­na går till val med löf­tet att stop­pa Väst­län­ken. Det­ta bor­de me­di­er­na upp­ly­sa väl­jar­na om. Det är det jag me­nar med ”om me­di­er­na gör sitt jobb”.

Var­för är det­ta vik­tigt? Har man följt den här de­bat­ten un­der många ser man att för många är Väst­län­ken ha­tad för att and­ra val­frå­gor får stå åt si­dan. Det gäl­ler sko­lan, äldre­omsor­gen, bo­stads­bris­ten, kol­lek­tiv­tra­fi­ken med fle­ra frå­gor där Gö­te­borg har sto­ra ut­ma­ning­ar. Om des­sa män­ni­skor då läg­ger sin ar­ga röst på ett av par­ti­er­na som po­pu­lis­tiskt nog dri­ver Stopp för Väst­län­ken som det vik­ti­gas­te vallöf­tet är det en bort­kas­tad röst.

Det­ta ska al­la väl­ja­re va­ra med­vet­na om. Och det till­hör de­mo­kra­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.