Ing­en skug­ga på för­sko­la i Frölun­da

Vär­me­böl­jan in­ne­bär att barn bränns il­la i so­len på för­sko­lan trots att de smörjs in med solkräm. ”De mås­te fixa nå­gon form av sol­skydd, sä­ger Frölun­da­för­äl­dern Anet­te Sel­berg.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Säl­lan har maj va­rit så varm som i år. Nu slår för­äl­dern, Anet­te Sel­berg, larm ef­ter att hen­nes barn kom­mit hem ut­mat­ta­de från för­sko­lan med röd­brän­da nä­sor och ar­mar.

– Går­den är som en gry­ta, sä­ger Anet­te.

I Frölun­da på för­sko­lan där Anet­te Sel­berg har si­na två barn sak­nar de äld­re bar­nens gård skug­ga. Bar­nen smörjs in med solkräm två gång­er per dag för att kla­ra uv-strål­ning­en.

– Jag bör­ja kän­na mig de­spe­rat för jag har va­rit på stads­de­len i tre år nu om att de mås­te fixa nå­gon form av sol­skydd på går­den. För som­li­ga barn sit­ter ju stör­re de­len av ti­den i sand­lå­dan i gas­san­de sol, sä­ger Anet­te.

För­sko­lan där Anet­tes barn går har in­te många år på nac­ken och hon frå­gar sig var­för man in­te ta­git nå­gon hän­syn till som­mar­so­len.

– Jag mär­ker att när jag häm­tar mi­na barn är de helt slut, in­te ba­ra för att de va­rit på för­sko­lan ut­an av vär­men. Trots att vi smör­jer dem med solkräm kom­mer de hem med sol­brän­da ar­mar och nä­sor, sä­ger Anet­te.

”An­pas­sa ef­ter vär­men”

Men en­ligt stads­de­lens om­rå­des­chef för för­sko­la, Eli­sa­beth Andre­as­son, har man gjort åt­gär­der på de för­sko­lor som har haft störst be­hov av sol­skydd.

Skul­le det be­hö­vas ex­tra skydd i form av ex­em­pel­vis pa­ra­soll så me­nar Eli­sa­beth Andre­as­son att det be­slu­tet lig­ger hos för­sko­le­che­fer­na.

– Men jag tror ock­så på att an­pas­sa ak­ti­vi­te­ter­na ef­ter vär­men och är det väl­digt varmt kanske det är skö­na­re att va­ra in­ne li­te mer, sä­ger Eli­sa­beth Andre­as­son.

– Då bör man hö­ra av sig till för­sko­le­che­fen, sä­ger Eli­sa­beth Andre­as­son.

Men om man som för­äl­der är oro­lig för att bar­nen är för långa stun­der i so­len vem ska man kon­tak­ta då?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.