Till­ba­ka där det bör­ja­de – nu ska hon lyf­ta sko­lan

Sko­lan har möj­lig­het att för­verk­li­ga dröm­mar och mins­ka klyf­tor. Det an­ser Li­be­ra­ler­nas He­le­ne Odenjung. Hon har sut­tit i kom­mun­full­mäk­ti­ge i Gö­te­borg i 27 år och det var i San­na­sko­lan i Ma­jor­na allt bör­ja­de.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 -

GÖTEBORGSVALET 2018. He­le­ne Odenjung är li­be­ra­len som vill­se stark ut­bild­ning – så vill hon gö­ra Gö­te­borgs sko­lor bätt­re

Det är lunch­rast på San­na­sko­lan i Ma­jor­na. Någ­ra ele­ver i förs­ta klass smy­ger ny­fi­ket nä­ra den främ­man­de kvin­nan som går runt på skol­går­den. En bit bort le­ker någ­ra barn på en ned­sänkt konst­gräs­plan.

– Det har verk­li­gen för­änd­rats jät­te­myc­ket här, sä­ger He­le­ne Odenjung och tit­tar sig om­kring på skol­går­den.

– Jag minns det som att det var mest as­falt och kanske nå­gon in­ri­tad lek­ha­ge här.

Det var San­na­sko­lan som föd­de po­li­ti­kern i He­le­ne Odenjung.

Det var i bör­jan av 1980ta­let, när hon gick på hög­sta­di­et, som hon såg de oli­ka för­ut­sätt­ning­ar ele­ver har och en­ga­ge­ra­de sig i så­väl elev­rå­det som elev­or­ga­ni­sa­tio­nen Se­co.

– Vis­sa ele­ver fick in­te till- räck­lig sti­mu­lans och vis­sa fick in­te till­räck­ligt stöd och jag vil­le för­änd­ra det. Jag vil­le för­änd­ra sko­lan och se till att al­la fick chan­sen att för­verk­li­ga si­na dröm­mar. Jag brann verk­li­gen för det, sä­ger hon.

Men hen­nes en­ga­ge­mang räck­te in­te, tyck­te hon.

”Ut­bild­ning för al­la”

Hon vil­le gö­ra mer. Och ef­ter att ha läst al­la ung­doms­för­bunds hand­lings­pro­gram blev hon som 16-åring folk­par­tist.

– För mig var det ett själv­klart val. Li­be­ra­ler­na har all­tid va­rit ett par­ti som står för ut­bild­ning för al­la. Det lig­ger i vårt DNA att män­ni­skor ska kun­na för­verk­li­ga si­na dröm­mar. Oav­sett bak­grund. Oav­sett kön. Vi po­li­ti­ker mås­te se till att öpp­na dör­rar­na som

Vi mås­te hö­ja lö­ner­na. Det är på det sät­tet vi kan loc­ka fler till lä­ra­ryr­ket.

krävs för att gö­ra det möj­ligt, sä­ger hon.

En del av den li­be­ra­la lös­ning­en på sko­lans pro­blem är att lä­ra­re ska få va­ra ba­ra lä­ra­re.

Kun­skaps­upp­dra­get mås­te gå fö­re and­ra upp­drag som sko­lan har idag. För att det ska va­ra möj­ligt mås­te sko­lor­na an­stäl­la fler, in­te ba­ra lä­ra­re ut­an ock­så and­ra yr­kes­grup­per.

– Tit­ta här, till ex­em­pel, sä­ger hon och nic­kar mot en kvin­na på skol­går­den som dis­ku­te­rar nå­got med en ska­te­boar­då­kan­de ton­å­ring med ob­sti­nat upp­syn.

– Här är det lä­ra­re som är rast­vak­ter och det kan ju nå­gon an­nan va­ra. Man be­hö­ver in­te ha fle­ra års ut­bild­ning på hög­sko­la för att va­ra det. Och det tar tid från lä­rar­nas kun­skaps­upp­drag.

Av sam­ma an­led­ning vill Li­be­ra­ler­na att sko­lan ska an­stäl­la skolskö­ters­kor och ku­ra­to­rer som kan ta hand om ele­ver­nas fy­sis­ka och psy­kis­ka häl­sa, fler spe­ci­allä­ra­re för att mö­ta ele­ver med sär­skil­da be­hov och ad­mi­nist­ra­tiv per­so­nal som kan ta hand om do­ku­men­ta­tion och från­va­rorap­por­te­ring.

– Lä­ra­re mås­te få rim­li­ga ar­bets­vill­kor. Och vi mås­te hö­ja lö­ner­na. Det är på det sät­tet vi kan loc­ka fler till lä­ra­ryr­ket och få till­ba­ka de lä­ra­re som har läm­nat sko­lan, sä­ger hon.

Krav på mot­pre­sta­tion

Det är kost­na­der He­le­ne Odenjung och Li­be­ra­ler­na är be­red­da att ta. Fak­tum är att de vill läg­ga mer peng­ar på sko­lan än man gör idag.

– Om vi är fler som job­bar så får vi ock­så in mer skat­te­peng­ar som vi kan läg­ga på sko­lan. Så vi mås­te se till att fler fak­tiskt kom­mer i ar­be­te, ge­nom ut­bild­ning el­ler ge­nom att ska­pa enkla­re jobb, som till ex­em­pel rast­vakt, sä­ger He­le­ne Odenjung.

Hon tyc­ker att sam­häl­let mås­te ha för­vänt­ning­ar på med­bor­gar­na att va­ra med och bi­dra.

För­sörj­nings­stöd ska ges med krav på mot­pre­sta­tion och ny­an­län­da mås­te lä­ra sig svens­ka.

– Vi har väl­digt många som in­te har ett ar­be­te idag och som in­te hel­ler för­vän­tas va­ra med och bi­dra. Jag tror att det är enormt fru­stre­ran­de att få den sig­na­len, att man fak­tiskt in­te är önsk­värd. Vi mås­te se till att fler kan bli gö­te­bor­ga­re och att de som är gö­te­bor­ga­re får en chans att bli en del av vår stad.

He­le­ne Odenjung går in i San­na­sko­lan. Hon är ny­fi­ken på sitt gam­la klass­rum på tred­je vå­ning­en, men kod­lås på dör­rar­na gör att hon stan­nar i den pa­nel­kläd­da kor­ri­do­ren. Föns­ter­na, som sträc­ker sig längs he­la kor­ri­do­ren, vi­sar upp en vid­un­der­lig utsikt över stan.

– Al­la vill va­ra med och bi­dra till sam­häl­let och ett enat Gö­te­borg, det är jag sä­ker på, sä­ger He­le­ne Odenjung och fast­nar med blic­ken i ut­sik­ten.

– Men väl­digt många barn och unga idag vå­gar in­te ens ha en dröm om fram­ti­den och det är jag väl­digt oro­lig för. Jag ser det som den störs­ta ut­ma­ning­en vi har i Gö­te­borg. Och det bör­jar i sko­lan.

TILL­BA­KA I SAN­NA­SKO­LAN. He­le­ne Odenjung blev li­be­ral som 16-åring och har sut­tit 27 år i kom­mun­full­mäk­ti­ge i Gö­te­borg. Nu vill­hon lyf­ta lä­rar­na för att gö­ra sko­lan bätt­re.

FOTO: MAR­KUS AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.