SKOLBYGGET PAUSAR FÖR SKOLAV­SLUT­NING

Björkås­sko­lans ele­ver såg länge ut att blir ut­an av­slut­ning – nu kom­mer en ovän­tad hjälp. Bygg­bo­la­get ser till att fi­ran­det kan hål­las i den ofär­di­ga sko­lan.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Länge såg det ut att in­te bli nå­gon skolav­slut­ning för Björkås­sko­lans ele­ver då sko­lan in­te byggts klar och det va­rit svårt att hit­ta and­ra lo­ka­ler. Men nu kli­ver bygg­fö­re­ta­get in och räd­dar av­slut­ning­en.

Nu stun­dar som­mar­lo­vet men nå­gon rik­tig av­slut­ning var i år svår att få till för Björkås­sko­lan då de sak­nar lo­ka­ler i vän­tan på att den nya sko­lan byggs.

Än­da se­dan Björkås­sko­lan revs, för drygt två år se­dan, och bygg­na­tio­nen av den nya på bör­ja­des har skol­verk­sam­he­ten fått flyt­ta in i så kal­la­de tem­po­rä­ra pa­vil­jong­er.

– Julav­slut­ning­en ha­de vi i Heid­hal­len och upp­slut­ning­en var för­vå­nans­värt stor då nä­ra 300 för­äld­rar när­va­ra­de. Men nu till som­marav­slut­ning­en fick vi be­ske­det att vi in­te kan hål­la till i hal­len då ett ven­ti­la­tions­byte ska ut­fö­ras, be­rät­tar Martin Da­le­ni­us, rek­tor på Björkås­sko­lan.

Ofär­di­ga lo­ka­ler

Sko­lan sök­te and­ra möj­li­ga lös­ning­ar men länge såg det mörkt ut och till­sist fanns det ba­ra ett al­ter­na­tiv kvar, att frå­ga bygg­fö­re­ta­get Flodéns som byg­ger den nya Björkås­sko­lan om de kun­de få hål­la av­slut­ning­en i de ofär­di­ga lo­ka­ler­na.

– Först tänk­te jag ”her­re­gud, hur ska vi få till det här” men vår chef tyck­te det var en jät­te­bra idé och så blev det, sä­ger Su­san­ne Gjertz, plats­chef på byg­get.

Tra­di­tio­nell av­slut­ning

Med en lo­kal, om än en ofär­dig, ser det ut att bli en tra­di­tio­nell start på som­mar­lo­vet för Björkås­sko­lans ele­ver.

– Vi kom­mer upp­hö­ra med ar­be­tet i någ­ra tim­mar me­dan av­slut­ning­en hålls och vi får stä­da un­dan li­te in­för ce­re­mo­nin. Vi kom­mer även sät­ta upp av­spärr­nings­band så att det blir sä­kert att vis­tas här, sä­ger Su­san­ne Gjertz.

Rek­tor, Martin Da­le­ni­us, är myc­ket nöjd att det gick att lö­sa på ett bra sätt.

– Jag tyc­ker det är ro­ligt att vi kan sam­ver­ka på det här sät­tet för att möj­lig­gö­ra den här upp­le­vel­sen för ele­ver­na för de har job­bat jät­te­hårt un­der året så vi vill att det ska bli en bra sä­ger, av­slu­tar Martin Da­le­ni­us.

FOTO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

SKOLAVSLUTNINGSKLART. Ef­ter att det länge sett ut som att det in­te skul­le bli nå­gon av­slut­ning för Björkås­sko­lans ele­ver räd­dar nu bygg­fö­re­ta­get ele­ver­nas start på som­mar­lo­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.