Gran­nens ro­bot – ditt bli­van­de ha­t­ob­jekt

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Hej Göteborg - JOAKIM FRANS­SON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! joakim.frans­son @go­te­borg­di­rekt.se

Det kom ett press­med­de­lan­de från Sve­ri­ges Bostads­rätts­cent­rum, SBC, i vec­kan. Ru­bri­ken löd; ”Ny un­der­sök­ning från SBC: Här är fram­ti­dens stör­nings­mo­ment”. Bi­fo­gat var en lis­ta där man spe­ku­le­ra­de i vad som kom­mer att re­ta gall­fe­ber på ”van­ligt folk” om någ­ra år. Och för dem som i dag stör sig på tra­di­tio­nel­la ir­ri­ta­tions­mo­ment som hög mu­sik, hår­da hä­lar i gol­vet, so­por utan­för dör­ren el­ler gran­nar som in­te del­tar på städ­da­gar öpp­nar nya land­vin­ning­ar in­om tek­ni­kens om­rå­de för oa­na­de möj­lig­he­ter att bli för­ban­nad på gran­nen av helt nya an­led­ning­ar. För det är tek­ni­ken som man spår ska stäl­la till det. El­ler vad sägs om föl­jan­de fram­tids­lis­ta? 1. Fel­sor­te­ring i det au­to­ma­tis­ka soprum­met. 2. Stö­ran­de ljud från ma­ski­noch ro­bot­tjäns­ter. 3. Gran­nar som lad­dar el­bi­len i det ge­men­sam­ma ga­ra­get. 4. Gran­nens drö­na­re. 5. Gran­nens kom­post luk­tar il­la. SBC har kanske rätt i sin spå­dom. Vad som dock in­te fram­går av press­med­de­lan­det är att man istäl­let för att su­ra och stö­ra sig i fram­ti­den kan pra­ta med hen. Det be­hö­ver man in­te vän­ta på. Det går all­de­les ut­märkt re­dan i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.