Plast i ha­vet ska bli op­ti­mistjol­lar

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Nu ska plast­skräp som sam­las in bli till nya fi­na op­ti­mistjol­lar. Jol­lar­na ska se­dan an­vän­das för att spri­da kun­skap om det sto­ra pro­ble­met med plast­skräp i ha­ven och sam­ti­digt vi­sa att skrä­pet fak­tiskt är en re­surs.

Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet har op­ti­me­rat fy­ra av si­na mil­jör­ädd­nings­släp till att även fun­ge­ra för att sam­la in plast från ha­vet.

– Det är ett bra sätt för oss att ut­nytt­ja vå­ra re­sur­ser och hjäl­pa till. Vå­ra fri­vil­li­ga och med­lem­mar har en stark re­la­tion till ha­vet och vi vill va­ra med och få fler att få upp ögo­nen för vil­ket pro­blem plas­ten i ha­vet är, sä­ger Niklas Jen­de­by på Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet.

FOTO: SJÖR­ÄDD­NINGS­SÄLL­SKA­PET

NEDSKRÄPNING. Var­je år ham­nar runt 8 mil­jo­ner ton plast i ha­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.