Sko­la i Väst­ra Frölun­da ska grans­kas

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

Skol­in­spek­tio­nen krä­ver nu svar från en sko­la i Väst­ra Frölun­da ef­ter att en elev bli­vit ut­satt för kränk­ning­ar från and­ra ele­ver.

I an­mä­lan som skol­in­spek­tio­nen mot­ta­git fram­går det bland an­nat att ele­ven in­te får det stöd och hjälp som hen har rätt till samt att ele­ven blir ut­satt för krän­kan­de be­hand­ling.

Nu ut­re­der skol­in­spek­tio­nen ele­vens si­tu­a­tion och krä­ver svar från sko­lan, bland an­nat kring vil­ka åt­gär­der man ta­git till när det­ta skett.

FOTO: FRÖLUN­DA TORG

FRÖLUN­DA TORG. Alon­ni­ka flyt­tar in het­te kam­pan­jen på Frölun­da Torg som tog hem gul­det på Swe­dish Con­tent Awards i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.