Van­da­ler väl­te bi­od­ling­ar: ”Blev för­mod­li­gen stuck­na”

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Bi­od­ling­ar i Slottsko­gen, Ga­ten­hi­elms­ka par­ken och Vä­len ut­sat­tes ny­li­gen för ska­de­gö­rel­se.

– Man blir ju för­ban­nad när det hän­der, sä­ger biod­la­ren Per-Ola Hansson.

Den 20 maj fi­ra­des världs­bi­da­gen, ny­li­gen in­stif­tad av FN. Sam­ma helg ut­sat­tes tre bi­går­dar på oli­ka plat­ser i Gö­te­borg för ska­de­gö­rel­se.

– Det är nog ing­et sam­band med värls­bi­da­gen, det var ba­ra sjukt att det var tre just den hel­gen. Jag tror och hop­pas att det är ung­do­mar i lym­mel­ål­der och in­te vux- na som hål­ler på med det här, sä­ger Per-Ola Hansson, biod­la­re och ord­fö­ran­de i Väst­ra Frölun­da biod­lar­för­e­ning.

Vad ha­de de gjort?

– Bi­går­dar­na är stap­la­de på varand­ra som dric­ka­bac­kar. Två ha­de de vällt om kull men för­mod­li­gen ha­de de bli­vit stuck­na och sprung­it där­i­från se­dan. Det blir så stor åver­kan för bi­na så då straf­far de di­rekt.

En av Per-Ola Hans­sons bidrott­ning­ar dog till följd av ska­de­gö­rel­sen. Men tack va­re års­ti­den har han go­da för­hopp­ning­ar om att hon ska gå att er­sät­ta.

– Ha­de det va­rit un­der hös­ten ha­de det va­rit för­ödan­de, sä­ger han.

Per-Ola Hansson har haft bi­od­ling som hob­by i un­ge­fär 20 år. Han sä­ger att ska­de­gö­rel­se in­te är jät­te­van­ligt men att han har va­rit med om det någ­ra gång­er.

– Man blir ju för­ban­nad när det hän­der. För mig blir det ju in­te så kost­samt, det är vär­re när yr­kes­od­la­re drab­bas.

Var­för är bi­na så vik­ti­ga?

– En stor del av vår glo­ba­la mat­pro­duk­tion skul­le för­svin­na ut­an bi­na. Det vo­re en glo­bal ka­ta­strof ut­an bin, sä­ger Per-Ola Hansson.

FOTO: PRIVAT

”BLIR FÖR­BAN­NAD”. Per-Ola Hansson be­hö­ver in­te skydds­klä­der när han ar­be­tar med si­na bin. And­ra bin kan va­ra mer ag­gres­si­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.