Jord­gubbsod­la­rens larm om vär­men: ”Pas­sa på!”

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Det var­ma vädret kan gö­ra årets jord­gubbs­skörd re­kord­stor. Men det gäl­ler att pas­sa på. Re­dan i ju­li kan sä­song­en va­ra över.

Imor­gon, lör­dag, öpp­nar Bär­by själv­plock i Sä­ve upp för just själv­plock av jord­gub­bar. Re­kord­ti­digt.

– Det är förs­ta gång­en vi är så här ti­di­ga. Vi lig­ger i al­la fall 10 da­gar fö­re den nor­ma­la ti­den, sä­ger Bern­hard Hertz­man.

Myc­ket sol, hög vär­me och av­sak­nad av frost har gyn­nat jord­gubbs­od­ling­en.

– Vi har fått en stor skörd. Se­dan gäl­ler det att lyc­kas med be­vatt­ning­en. Blom­mor kan man all­tid få. Men det gäl­ler att få fram bär ock­så, det är in­te all­tid sam­ma sak. Jag ha­de in­te tac­kat nej till någ­ra da­gars regn.

Kan bli kort sä­song

Vär­men på­ver­kar ock­så stor­le­ken på bä­ren. Jord­gub­bar­na sväl­ler när de får vat­ten och blir helt en­kelt mind­re av tor­ka. Men det finns ock­så and­ra ris­ker med en re­kord­ti­dig jord­gubb­sä­song.

– Även om skör­den är ti- dig och stor så kan den ock­så bli kort om vär­men hål­ler i sig. Vi kom­mer ha gott om jord­gub­bar till mid­som­mar, men la­gom till in­du­stri­se­mestern kan det va­ra slut om vär­men hål­ler i sig. Vid sva­la­re tem­pe­ra­tu­rer blir sä­song­en läng­re och mer jämn. Nu ser den ut att bli mer kon­cen­tre­rad, sä­ger Bern­hard Hertz­man. Din upp­ma­ning är allt­så att pas­sa på?

– Ja, pre­cis! Många skol­barn går ju på som­mar­lov nu, så pas­sa på!

TOR­RA GUB­BAR. Bern­hard Hertz­man är tack­sam över de 20 mm regn som kom för en vec­ka se­dan och han tackar in­te nej till mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.