”Kej­sa­ren är na­ken”

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Ro­bert Ka­le­ta

Replik till Christi­na, mo­de­rat fri­tids­po­li­ti­ker: I och med det skrivs kilo­me­ter­vis med in­lägg om fi­asko­pro­je­ket Väst­län­ken skall jag fat­ta mig kort.

Du sig­ne­rar dig som fri­tids­po­li­ti­ker. Om du är en så­dan så kan du gär­na skaf­fa sta­tistik om när tå­gen mås­te vän­ta på att kom­ma till cen­tral­sta­tio­ner. Ditt på­stå­en­de om kö­er till Gö­te­borgs cen­tral är li­ka gam­malt och fel­ak­tigt som på­stå­en­det om mil­jö­vins­ter, mins­ka­de av­ga­ser och för­bätt­rad kol­lek­tiv tra­fik tack vo­re Väst­län­ken.

Des­sa be­räk­ning­ar kom­mer nog från tid då man ha­de lö­sa lok som be­höv­de vän­da i ban­går­den. Nu­me­ra åker tå­gen rakt ut från sta­tio­nen ef­ter att lok­fö­ra­ren satt sig i and­ra än­dan av tå­get.

Åker of­ta SJ och Väst­tra­fik­tå­gen. Flask­hal­sar­na i tåg­tra­fi­ken lig­ger utan­för Gö­te­borg och kom­mer in­te blir åt­gär­da­de av en tåg­tun­nel till Ha­ga.

När du än­då nu ska skaf­fa in­for­ma­tion kan du väl un­der­sö­ka vil­ka pend­la­re som kom­mer att ta tå­get till Ha­ga. Du kanske skall ta en spår­vagnstur dit själv och se att de som köper ka­nel­bul­lar tar sig dit till fots el­ler tar spår­vag­nen.

Sa­li­ga är des­sa par­ti­med­lem­mar i ditt par­ti och and­ra som ser att kej­sa­ren är na­ken. Ing­en dom­stol i värl­den kom­mer att änd­ra på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.