Små­på­var tror sig ve­ta bäst

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Kal­le Ku­la

Till al­la för­äld­rar som tror de äger rät­ten att be­stäm­ma ur si­na eg­na upp­fatt­ning­ar hur for­don ska fram­fö­ras i ett bo­stads­om­rå­de. Des­sa små­barns­för­äld­rar som ute­slu­tan­de bor i små rad­hus med en­dast en li­ten plätt till träd­gård. Des­sa fa­mil­jer tar för gi­vet och egen­mäk­tigt över be­stäm­mel­ser på ga­tor­na i bo­stads om­rå­den för att lå­ta si­na och and­ras små­barn ut­nytt­ja ga­tor för lek och al­le­han­da ak­ti­vi­te­ter.

Även då det finns en trot­to­ar så ska det pro­me­ne­ras med barn­vagn och hun­dar i kop­pel på vägen som är av­sedd för for­don.

Att stän­digt få gri­ni­ga och ir­ri­te­ra­de blic­kar när man som bi­list kör på des­sa ga­tor och ut­sät­tas av glå­pord känns oer­hört led­samt. Upp­lys­nings­vis sit­ter små blå skyl­tar för upp­ma­ning att kö­ra max 10 kilo­me­ter i tim­men i om­rå­det men det­ta är en re­kom­men­da­tion och i Tra­fik­ver­kets re­gel­verk finns det in­te läg­re has­tig­het än 30 km/h.

En­da un­dan­tag är gå­ga­ta då är det en helt an­nan sak och skylt­ning med max 7 km/h vil­ket är nor­mal gång.

Att som bi­list ut­stå des­sa per­so­ners eg­na re­gel­verk och syn på upp­fost­ran av små­barn på väg är för mig sorg­ligt.

Själv­klart an­pas­sar man sig och for­do­nen ef­ter has­tig­he­ten och om­giv­ning­en, jag fö­re­språ­kar all­tid för­sik­tig­het spe­ci­ellt där barn vis­tas. Men att bli på­hop­pad av ci­vil­per­so­ner som le­ker po­lis och i sin okun­nig­het tror sig ve­ta bäst är ba­ra sorg­ligt.

Men det som fram­förallt stic­ker ut är upp­fost­ra små barn i tron att en tra­fi­ke­rad väg är en lek­plats med fritt ut­rym­me.

Man ska in­te be­hö­va stan­na på vägen till och från bo­stads­om­rå­den för att små barn ska hin­na rul­la un­dan och ploc­ka bort lek­sa­ker, tre­hju­ling­ar, bol­lar med me­ra ba­ra för att okun­ni­ga för­äld­rar tror sig ha rät­ten att stå över la­gar och för­ord­ning­ar.

Lär istäl­let barn att le­ka på lek­plat­ser och gräsy­tor så kom­mer allt bli bra.

FOTO: PRIVAT

PLATS FÖR BI­LAR. Låt vägen va­ra väg och var in­te i vägen, me­nar in­sän­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.