En god äldre­vård är en själv­klar­het

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Mag­nus Bern­ts­son, re­gi­on­po­li­ti­ker (KD)

Ett väl­färds­sam­häl­le kan i hög grad be­dö­mas ut­i­från kri­te­ri­er som re­spekt, till­va­ra­ta­gan­de och om­sorg om den äld­re ge­ne­ra­tio­nen. De äl­dres vård och om­sorg mås­te präglas av trygg­het, själv­be­stäm­man­de och val­fri­het

För vård­be­hö­van­de äld­re och de­ras an­hö­ri­ga in­ne­bär en väl­fun­ge­ran­de nä­ra vård ökad trygg­het, bätt­re häl­sa, mins­kad stress och ökad vär­dig­het. Krist­de­mo­kra­ter­na i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen vill där­för se till att ge­ri­a­trisk kom­pe­tens, det vill sä­ga kun­skap in­om om­rå­det för ål­ders­sjuk­do­mar, ska fin­nas på al­la vård­cen­tra­ler.

Det be­hövs ock­så sats­ning­ar för att ge fler äld­re pa­ti­en­ter möj­lig­het att vår­das i el­ler i när­het av hem­met. Vi dri­ver även för­sla­get att Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen ska er­bju­da al­la över 75 år häl­so­kon­trol­ler och fö­re­byg­gan­de hem­be­sök.

God vård och själv­be­stäm­man­de över sin var­dag ska va­ra en själv­klar­het – he­la li­vet. Vård­val ger pa­ti­en­ter ut­ö­ka­de möj­lig­he­ter att väl­ja mel­lan oli­ka ut­fö­ra­re, såsom of­fent­li­ga, pri­va­ta, koo­pe­ra­ti­va och ide­el­la vård­gi­va­re. Det med­för att makt flyt­tas från po­li­ti­ker­na till pa­ti­en­ter­na. Det ger möj­lig­he­ter för män­ni­skor att väl­ja bort det som in­te fun­ge­rar el­ler ak­tivt väl­ja en spe­ci­ell in­rikt­ning el­ler pro­fil.

I Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen finns det i dag vård­val in­om pri­mär­vård och re­ha­bi­li­te­ring. Krist­de­mo­kra­ter­nas kom­mer ar­be­ta för att vård­va­len ska ut­ö­kas och fort­sät­ta ut­veck­las ut­i­från pa­ti­en­ter­nas be­hov och öns­ke­mål.

Äld­re ska kun­na le­va ett ak­tivt liv och ha in­fly­tan­de i sam­häl­let och över sin var­dag, kun­na åld­ras i trygg­het och med bi­be­hål­let obe­ro­en­de, be­mö­tas med re­spekt och ha till­gång till god vård och om­sorg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.