Fort­satt par­ke­rings­ka­os på Frölun­da torg

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Pro­ble­men med par­ke­rings­sy­ste­met på Frölun­da torg fort­sät­ter. Fle­ra per­so­ner upp­ger åter­i­gen att de har bli­vit fel­ak­tigt fak­tu­re­ra­de. ”Man vå­gar in­te stå där med bi­len”, sä­ger en drab­bad.

Då al­la trod­de att stru­let med par­ke­rings­sy­ste­met vid Frölun­da torg var över upp­ger nu fle­ra att de fak­tu­re­rats fel­ak­tigt.

– Jag för ju in­te bok över hur många gång­er el­ler hur länge jag står där så jag be­ta­la­de fak­tu­ran. Man or­kar in­te brå­ka, sä­ger Rolf Sten Lo­rents­son från Högsbo.

Par­ke­rings­sy­ste­met vid Frölun­da torg har se­dan det in­stal­le­ra­des i bör­jan på för­ra året stött på ett an­tal pro­blem på vägen.

Sy­s­te­met byg­ger på ka­me­ror som re­gi­stre­rar dem som an­län­der till par­ke­ring­en och när de åker.

Men ef­ter att det stru­lat med ut­check­ning­en de­bi­te­ra­des per­so­ner på fle­ra tu­sen­tals kro­nor.

”Vå­gar in­te ta bi­len”

I maj rap­por­te­ra­de GöteborgDirekt att man änt­li­gen kom­mit till­rät­ta med par­ke­rings­sy­ste­men men nu har fle­ra Frölun­da torg-be­sö­ka­re hört av sig och be­rät­tat att de än­nu en gång fått fel­ak­ti­ga fak­tu­ror skic­ka­de hem till sig.

En av dem är 84-åri­ge Rolf

Jag har min vård­cen­tral där så ibland mås­te jag ta mig dit på nå­got sätt.

Sten Lo­rents­son från Högsbo.

– Man vå­gar ju in­te stå där med bi­len läng­re. Jag får väl bör­ja gå – jag har ju min vård­cen­tral där så ibland mås­te jag ju ta mig dit på nå­got sätt, sä­ger Rolf.

Fått fel­ak­ti­ga fak­tu­ror

En­ligt par­ke­rings­bo­la­get Apcoa, som an­sva­rar för par­ke­rings­sy­ste­met, är Rolf en av ett hund­ra­tal som fått fel­ak­ti­ga fak­tu­ror. Dock rör det sig in­te om li­ka sto­ra sum­mor som sist.

– I sam­band med en upp­gra­de­ring av sy­s­te­met den 1 till 3 ju­li fak­tu­re­ra­des ett mind­re an­tal kun­der för 30 kro­nor trots att de in­te ha­de par­ke­rat läng­re än tre tim­mar. Des­sa kun­der är iden­ti­fi­e­ra­de och har el­ler kom­mer in­om kort att få si­na fak­tu­ror bort­ploc­ka­de, sä­ger Jer­ker Ös­ter­dahl, re­gi­on­chef väst. Vad in­ne­bar den här upp­da­te­ring­en och hur kun­de vis­sa per­so­ner bli fak­tu­re­ra­de? – Upp­da­te­ring­ar sker kon­ti­nu­er­ligt för att stän­digt för­bätt­ra sy­s­te­met men ibland kan tek­ni­ken ty­värr stru­la, sä­ger Jer­ker Ös­ter­dahl.

Får peng­ar­na till­ba­ka

Rolf har be­ta­lat sin fak­tu­ra trots att han var osä­ker på om den stäm­de el­ler in­te men en­ligt Apcoa för­säk­rar de att om man av miss­tag be­talt in en fel­ak­tig fak­tu­ra kom­mer man få peng­ar­na till­ba­ka.

Till Rolf och and­ra som nu kän­ner sig tvek­sam­ma över att par­ke­ra vid Frölun­da torg för­säk­rar de även att det in­te finns nå­gon an­led­ning att miss­tro par­ke­rings­sy­ste­met.

– Fel­pro­cen­ten är pro­cen­tu­ellt ex­tremt låg och rör sig om nå­gon pro­mil­le av al­la kun­der som par­ke­rar. Kun­den ska kän­na sig lugn med att det all­tid är tre tim­mars fri par­ke­ring per dygn på Frölun­da Torg. Ing­en kom­mer att bli fak­tu­re­rad ett fel­ak­tigt be­lopp och fel­ak­ti­ga be­lopp kom­mer att kor­ri­ge­ras, sä­ger Jer­ker Ös­ter­dahl

FOTO: MOSTPHOTOS/ GABRI­EL TJU­LAN­DER

PARKERINGSSTRUL. Rolf fick fak­tu­ra för att ha par­ke­rat på Frölun­da torg trots att han in­te stod par­ke­rad läng­re än tre tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.