Kom­mu­nens mass­mejl skräm­mer upp bi­lä­ga­re

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

”Ditt bo­en­de­par­ke­rings­till­stånd kom­mer att av­slu­tas in­om kort.” Bud­ska­pet har nått många gö­te­bor­ga­re i vec­kan när kom­mu­nen skic­ka­de ett fel­ak­tigt mejlut­skick.

CENT­RUM Många upp­rör­da gö­te­bor­ga­re har fått in­for­ma­tion om att det de­ras par­ke­rings­till­stånd ska upp­hö­ra; ” Ditt bo­en­de­par­ke­rings­till­stånd kom­mer att av­slu­tas in­om kort. Det­ta på grund av ej full­be­tald fak­tu­ra.”

Det fel­ak­ti­ga bud­ska­pet kom­mer i ett mejlut­skick från Gö­te­borg Stad.

Oklart hur många

– Vi vet än­nu in­te vad som är or­sa­ken till att det har skic­kats iväg. Vår IT-av­del­ning tit­tar på det just nu, sä­ger An­ders Sahl­berg, press­an­sva­rig, tra­fik­kon­to­ret.

I Gö­te­borg har cir­ka 12 000 per­so­ner ett till­stånd för bo­en­de­par­ke­ring. I dags­lä­get vet tra­fik­kon­to­ret in­te hur många som har fått den fel­ak­ti­ga in­for­ma­tio­nen. Nor­malt sett får om­kring 150 per­so­ner var­je må­nad det­ta med­de­lan­de som skic­kas ut av ett ex­ternt fö­re­tag.

– Van­ligt­vis skic­kas det ut ef­ter att man in­te be­ta­lat två fak­tu­ror. Det­ta mejl är som en sista på­min­nel­se, sä­ger An­ders Sahl­berg.

”Ta det lugnt”

Nu ber kom­mu­nen om ur­säkt på Facebook och upp­ma­nar al­la att ”ta det lugnt” och strun­ta i med­de­lan­det. Om man har be­ta­lat sin fak­tu­ra.

FOTO: MOSTPHOTOS

Det är oklart hur många som fått det fel­ak­ti­ga mejlut­skic­ket från Gö­te­borg stad om att bo­en­de­par­ke­ring­en kom­mer upp­hö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.