Fy­ra miss­tänk­ta ef­ter at­tac­ker på bus­sku­rer

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - SÖD­RA GÖ­TE­BORG Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Un­der en helg i ju­ni kros­sa­des drygt 170 glasru­tor på bus­sku­rer och ett par fas­tig­he­ter i söd­ra Gö­te­borg, Möln­dal och Här­ry­da. Nu har fy­ra miss­tänk­ta häm­tats in av po­lis.

Det var un­der nat­ten mel­lan fre­dag och lör­dag den 15 och 16 ju­ni som fle­ra bus­sku­rer och fas­tig­he­ter i Gö­te­borg, Möln­dal och Här­ry­da fick glasru­tor kros­sa­de.

Po­li­sen gick ut och ef­ter­lys­te vitt­nesupp­gif­ter från all­män­he­ten och den fjär­de sep­tem­ber togs fy­ra per­so­ner in för för­hör

– Det är spa­nings­ar­be­te som lett fram till att vi kan miss­tän­ka de här per­so­ner­na. Vad gäl­ler vitt­nesupp­gif­ter så är de väl­digt av­gö­ran­de när det hand­lar om en så om­fat­tan­de ska­de­gö­rel­se som det gör i det här fal­let. Ef­ter att vi ef­ter­lyst vitt­nen så fick vi in fle­ra som stärk­te vå­ra miss­tan­kar mot des­sa per­so­ner, sä­ger Kristi­na Isaks­son, po­li­sens ut­re­da­re.

Tre av de fy­ra per­so­ner­na ska va­ra i 20-års­ål­dern varav en un­der 18 år. En­ligt po­li­sen kän­ner de varand­ra och de är miss­tänk­ta för grov ska­de­gö­rel­se.

– Det är fy­ra yng­re per­so­ner, tre kil­lar och en tjej och de är be­kan­ta med varand­ra, på vil­ket sätt vill jag in­te gå in på, sä­ger Kristi­na Isaks­son.

Ef­ter yt­ter­li­ga­re för­hör sam­ma vec­ka som de togs in släpp­tes de fy­ra men po­li­sens miss­tan­kar kvar­står.

– Åkla­ga­ren gjor­de en samlad be­döm­ning ut­i­från vad de själ­va be­rät­tat i för­hör och den be­vis­säk­ring vi har och an­såg då att de in­te kun­de hål­las fri­hets­be­rö­va­de läng­re. Nu kom­mer ut­red­ning­en att fort­gå i yt­ter­li­ga­re någ­ra vec­kor in­nan vi är kla­ra, av­slu­tar Kristi­na Isaks­son.

FOTO: PRIVAT/MOSTPHOTOS

VANDALISERING. Po­li­sen har miss­tänk­ta för ska­de­gö­rel­sen vid bus­sku­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.