Sam­syn från S till SD om re­la­tio­ner med mör­dar­na

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Lönegapet Mensskydd - Pärl­ron­del­len

Skol­bus­sen ha­de ing­en chans mot det hög­tek­no­lo­gis­ka strids­flyg­pla­net. Med ame­ri­kans­ka bom­ber och svens­ka mål­sök­nings­sy­stem pul­ve­ri­se­ra­de det sau­dis­ka flyg­vap­net bus­sen och dö­da­de 40 barn.

Fak­tum är att ma­jo­ri­te­ten av de tu­sen­tals ci­vi­la som dött i Je­men­k­ri­get har fal­lit of­fer för ko­a­li­tio­nen, ledd av Sau­dia­ra­bi­en.

En ex­trem dik­ta­tur som mör­dar barn i ett grann­land lå­ter som nå­got som al­la tar bor­de av­stånd från. Tvärtom – va­pen­för­sälj­ning­en fort­sät­ter, in­ve­ste­ring­ar görs och re­la­tio­ner­na har ald­rig va­rit så go­da med väst som nu.

Från S till SD är sam­sy­nen att vi ska vår­da vå­ra re­la­tio­ner med mör­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.