Ett jäm­likt sam­häl­le byg­ger på en trygg och jäm­lik sko­la

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Normkritik Kommentar - Emily Dern­fors Han­na Berg­man Hed­da Tingskog Unga Fe­mi­nis­ter

av de nor­mer som finns i sko­lan så­väl som sam­häl­let – ex­em­pel­vis he­te­ro­nor­men, vit­hetsnor­men och cisnor­men – och som kan ta sig ut­tryck ge­nom tra­kas­se­ri­er, kränk­ning­ar och i värs­ta fall våld.

De le­der till att många unga mår då­ligt och hb­tq-per­so­ner och per­so­ner som in­te ra­si­fie­ras som vi­ta är sär­skilt ut­sat­ta. En för­ut­sätt­ning för att du ska kun­na gö­ra bra ifrån dig i sko­lan är att du mår bra psy­kiskt. Där­för mås­te sko­lan öpp­na upp för att pra­ta om skad­li­ga och be­grän­san­de nor­mer.

I dag är det of­ta upp till ele­ver­na själ­va att ifrå­ga­sät­ta och mot­ar­be­ta nor­mer, me­dan sko­lan fort­sät­ter i en­lig­het med det som är sta­tus quo. För att kun­na se en sam­hälls­för­änd­ring så mås­te vi ifrå­ga­sät­ta, tyd­lig­gö­ra och änd­ra makt­struk­tu­rer och nor­mer.

Där­för vill vi att norm­kri­tiskt tän­kan­de ska va­ra en själv­klar del i sko­lan. Ex­em­pel­vis mås­te läro­me­del ana­ly­se­ras ut­i­från vems histo­ria som be­rät­tas, och Sve­ri­ges egen ra­sis­tis­ka och ko­lo­ni­a­la bak­grund bör lyf­tas fram un­der histo­ri­e­lek­tio­ner­na.

Vi be­hö­ver en ut­ö­kad

sex­u­al­un­der­vis­ning med grund i sam­tyc­ke och sex­u­el­la rät­tig­he­ter som speg­lar he­la klass­rum­met. Vi­da­re ska sko­lan va­ra fy­siskt till­gäng­lig för al­la in­di­vi­der. Al­la sko­lor ska upp­rät­ta li­ka­be­hand­lings­pla­ner med ak­ti­va stra­te­gi­er, upp­följ­nings­ar­be­te och mål­in­rik­tat för att fö­re­byg­ga dis­kri­mi­ne­ring och hjäl­pa de som bli­vit ut­sat­ta och all skol­per­so­nal ska va­ra ut­bil­da­de i norm­kri­tik och hur de ska tilläm­pa det på sitt skol­om­rå­de.

Ge­nom att ska­pa stör­re möj­lig­he­ter för unga att bry­ta nor­mer, ta­la om dis­kri­mi­ne­ring, ex­klu­de­ring och psy­kisk ohäl­sa, så kan vi ar­be­ta för en tryg­ga­re och mer jäm­lik skol­gång.

Sko­lan ska ver­ka för att

struk­tu­rer för­änd­ras istäl­let för att in­di­vi­der an­pas­sas.

Det skul­le ge för­ut­sätt­ning­ar för en lång­sik­tig för­änd­ring av he­la sam­häl­lets nor­mer. Dis­kri­mi­ne­ring är en kon­se­kvens av struk­tu­rer och det är sko­lans upp­drag att säk­ra trygg­het och god skol­gång för al­la si­na ele­ver. Norm­kri­tik bor­de va­ra en själv­klar del av sko­lan.

FOTO: MOSTPHOTOS

Norm­kri­tiskt tän­kan­de ska va­ra en själv­klar del i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.