För­de­lar om ton­å­ring­ar får sov­mor­gon

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Gö­te­borg­di­rekt - Tel­ma

Jag ir­ri­te­rar mig på

att många hög­sta­di­e­klas­ser of­ta bör­jar kloc­kan 8. Det finns forsk­ning som vi­sar att man blir tröt­ta­re i ton­å­ren och det är i hög­sta­di­et man får de förs­ta be­ty­gen som be­ty­der nå­got.

Jag tyc­ker att man bor­de börja ti­di­gast kloc­kan 9 istäl­let. För det förs­ta kan man fo­ku­se­ra och pre­ste­ra bättre re­dan på de förs­ta lek­tio­ner­na för att man har so­vit ut.

För det and­ra får man mind­re från­va­ro för att det in­te blir så stres­sigt på mor­go­nen. För det tredje har man mer tid att plug­ga och gö­ra läx­or på kväl­lar­na ef­tersom att man in­te är li­ka trött. Det finns ju såklart

ock­så nack­de­lar, till ex­em­pel att man skul­le be­hö­va slu­ta se­na­re för man mås­te ju fort­fa­ran­de ha med al­la äm­nen i lä­ro­pla­nen. Det skul­le man dock kunna lö­sa ge­nom att ta bort onö­digt långa ras­ter på opas­san­de stäl­len.

För­de­lar­na med att börja se­na­re gör att jag tror att det skul­le gå bättre för många ele­ver i sko­lan.

TRÖTT. FO­TO: MOSTPHOTOS

Ton­å­ring­ar skul­le kla­ra sko­lan bättre om de fick sov­mor­gon, me­nar de­bat­tö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.