In­för ob­li­ga­to­risk mor­gon­gym­pa i sko­lan

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - TYCK OM! - La­te­le­ver

När jag går till sko­lan på morg­nar­na så bru­kar jag kän­na mig trött. Jag tyc­ker där­för att det skul­le va­ra bra om vi ha­de mor­gon­gym­pa när vi kom­mer till sko­lan.

Först och främst skul­le lä­rar­na slip­pa ele­ver som so­ver på lek­tio­ner­na och vi skul­le or­ka med da­gen läng­re.

Forsk­ning visar att ele­ver pre­ste­rar bätt­re med fy­sisk ak­ti­vi­tet och att de sko­lor som har mor­gon­gym­pa ser tyd­li­ga re­sul­tat i skol­ar­be­tet.

Det finns många ele­ver som in­te bru­kar var ute och röra på sig. Istäl­let hål­ler de på med mo­bil­te­le­fo­ner­na och det är in­te bra, så för dem skul­le det va­ra ex­tra bra med mor­gon­gym­pa.

En lös­ning som kom­mer att få ele­ver­na att kom­ma till mor­gon­gym­pan är att gö­ra det till en lek­tion som man får när­va­ro av. Om man in­te är där så får man från­va­ro. Då tror jag att ele­ver­na skul­le gå till mor­gon­gym­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.