Så ska du gö­ra när di­na strump­byx­or går sön­der

CASSANDRA LARSSON SVA­RAR

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - re­dak­tion@go­te­borg­di­rekt.se

Frå­ga: Jag har köpt och be­ta­lat en sof­fa på nä­tet. När sof­fan ald­rig dök upp fick jag re­da på att fö­re­ta­get har gått i kon­kurs. Jag har för­sökt nå bu­tiksä­ga­ren för att få till­ba­ka peng­ar­na jag har be­ta­lat men jag får ing­et svar. Hur ska jag få till­ba­ka mi­na peng­ar?

Svar: Ty­värr kan det bli svårt för dig att få till­ba­ka he­la sum­man du har be­ta­lat ef­tersom det för­mod­li­gen är fler per­so­ner el­ler fö­re­tag som vill ha be­talt av fö­re­ta­get. Du bör än­då kon­tak­ta fö­re­ta­gets kon­kurs­för­val­ta­re för att i al­la fall fö­ra fram di­na krav. Kon­kurs­för­val­ta­ren är den per­son som ska för­de­la fö­re­ta­gets till­gång­ar till de som vill ha be­talt.

För att få re­da på vem som är fö­re­ta­gets kon­kurs­för­val­ta­re kan du kon­tak­ta Kro­no­fog­dens kundser­vice på 0771-73 73 00.

Om du har be­ta­lat kö­pet med ett kre­dit­kort är du ex­tra skyd­dad. Ef­tersom kan du stäl­la sam­ma krav till kre­dit­gi­va­ren som du kan gö­ra till bu­ti­ken. I så­da­na fall kan du vän­da dig till ban­ken och stäl­la di­na krav på be­tal­ning till dem.

Bu­ti­ken ska en­ligt lag ge dig nya strump­byx­or – el­ler åt­gär­da fe­let

Frå­ga: Jag an­vän­der of­ta strump­byx­or, bå­de tjoc­ka­re av ull och tun­na av ny­lon. Men oav­sett ma­te­ri­al, kost­nad el­ler in­köps­plats går de of­ta sön­der ef­ter ba­ra en el­ler någ­ra få an­vänd­ning­ar.

Det­ta trots att jag (själv­klart) föl­jer sköt­sel­råd och kö­per i rätt stor­lek. När jag för­sökt re­tur­ne­ra dem för att få peng­ar­na till­ba­ka har jag fått hö­ra att strump­byx­or är för­slit­nings­va­ror, att man in­te kan vän­ta sig att de ska hål­la och att jag där­för in­te har re­tu­re­rings­rätt.

Stö­rigt, de kos­tar ju än­då en del! Vad gäl­ler egent­li­gen? Och vad är i så fall en för­slit­nings­va­ra? Hur vet jag vil­ka va­ror som räk­nas till det?

Svar: När du kö­per en va­ra av ett fö­re­tag gäl­ler kon­su­ment­köpla­gen. La­gen gör in­te nå­gon skill­nad på det som bu­ti­ken kal­lar för för­slit­nings­va­ror/för­bruk­nings­va­ror och öv­ri­ga va­ror. En­ligt la­gen an­sva­rar bu­ti­ken för ur­sprung­li­ga fel, det vill sä­ga fel som fanns när du köp­te strump­byx­or­na.

Där­för går det in­te att av­fär­da ditt kla­go­mål en­bart ge­nom att på­stå att det är en för­bruk­nings­va­ra ef­tersom för­bruk­nings­va­ror ock­så kan ha ur­sprung­li­ga fel. Om en va­ra har ett ur­sprung­ligt fel har du rätt att re­kla­me­ra fe­let, det be­ty­der att du kla­gar på fe­let till bu­ti­ken. Bu­ti­ken ska då la­ga fe­let, ge dig nya strump­byx­or, av­drag på pri­set el­ler, om fe­let är av stor be­ty­del­se, ge dig peng­ar­na till­ba­ka. Man ut­går från att de fel som vi­sar sig in­om sex må­na­der från att du fick va­ran är ur­sprung­li­ga. För att fö­re­ta­get ska gå fri från an­svar mås­te de kun­na be­vi­sa att fe­let är or­sa­kat av dig och ditt sätt att an­vän­da strump­byx­or­na.

Bu­ti­ken an­sva­rar hel­ler in­te för fe­let om de kan be­vi­sa att ett ur­sprungs­fel in­te är möj­ligt med hän­syn till va­rans art. Ett ex­em­pel när ett ur­sprungs­fel kan ute­slu­tas på grund av va­rans art är färskva­ror vars håll­bar­hets­tid har pas­se­rat. Färskva­rors håll­bar­hets­tid är i re­gel myc­ket kor­ta­re än sex må­na­der. Där­för kan man kan för­vän­ta sig att färskva­ror för­säm­ras snabbt ut­an att det nöd­vän­digt­vis ska ses som en fel­ak­tig­het i va­ran.

Om du kla­gar till bu­ti­ken in­om sex må­na­der mås­te de kun­na be­vi­sa att fe­let är or­sa­kat av dig och ditt hand­ha­van­de al­ter­na­tivt att det fel du kla­gar på omöj­ligt kan va­ra ett ur­sprungs­fel. Bu­ti­ken kan allt­så in­te ba­ra av­fär­da ditt kla­go­mål med hän­vis­ning till att strump­byx­or är en för­bruk­nings­va­ra/ för­slit­nings­va­ra.

Om du och fö­re­ta­get in­te kan kom­ma över­ens kan du gö­ra en kost­nads­fri an­mä­lan till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den (ARN). För att ARN ska ta emot din an­mä­lan mås­te dock ditt köp va­ra värt minst 500 kro­nor.

Du har rätt att krä­va en spe­ci­fi­e­rad fak­tu­ra

Frå­ga: Jag ha­de ett snic­ke­ri­ar­be­te som skul­le ut­fö­ras. Snic­ka­ren sa att det skul­le bli bil­li­gast om ar­be­tet sked­de på lö­pan­de räk­ning. Nu när fak­tu­ran har kom­mit är den jät­te­hög och det är in­te hel­ler spe­ci­fi­ce­rat hur många tim­mar jag ska be­ta­la för. Mås­te jag be­ta­la he­la fak­tu­ran?

Svar: När du an­li­tar en hant­ver­ka­re för att ut­fö­ra ett ar­be­te på ditt hus gäl­ler kon­su­ment­tjänst­la­gen. Om du och fö­re­ta­get in­te har kom­mit över­ens om ett fast el- ler un­ge­fär­ligt pris ska du be­ta­la ett pris som är skä­ligt. För att du ska kun­na av­gö­ra om pri­set är skä­ligt har du har rätt att krä­va en spe­ci­fi­ce­rad fak­tu­ra där an­ta­let tim­mar fram­går.

Du mås­te in­te be­ta­la för­rän fö­re­ta­get har skic­kat en spe­ci­fi­ce­rad fak­tu­ra till dig. För att få re­da på vad som är ett skä­ligt pris kan du vän­da dig till and­ra ak­tö­rer i bran­schen för att frå­ga vad de­ras pris för sam­ma ar­be­te är. Be om att få det­ta un­der­lag skrift­ligt.

Om det vi­sar sig att din fak­tu­ra är oskä­ligt hög kan du an­ting­en be­stri­da den del som är oskä­lig el­ler be­ta­la he­la fak­tu­ran un­der protest. Att be­stri­da be­ty­der att du med­de­lar fö­re­ta­get att du in­te kom­mer att be­ta­la he­la fak­tu­ran och var­för du an­ser att den är fel­ak­tig. Kom ihåg att be­ta­la in den del som du an­ser är skä­lig! Att be­ta­la un­der protest be­ty­der att du be­ta­lar fak­tu­ran i sin hel­het men att du med­de­lar fö­re­ta­get om att du egent­li­gen in­te an­ser att du skyl­dig att gö­ra det. Där­ef­ter kan du vän­da dig till All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­den för att krä­va till­ba­ka di­na peng­ar.

KONSUMENTRÅDGIVARE CASSANDRA LARSSON

Här sva­rar vi på frå­gor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem. Det kan hand­la om tjäns­ter, va­ror, re­sor, abon­ne­mang el­ler di­stans­av­tal – skic­ka din frå­ga till GöteborgDirekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.