HÄR LIG­GER DY­RAS­TE GA­TAN I DITT OM­RÅ­DE

En kart­lägg­ning gjord av Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling vi­sar vil­ken adress det är dy­rast att bo på i väst­ra Gö­te­borg.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 -

LIS­TA. Eck­ra­ga­tan dy­rast i Väst­ra Gö­te­borg

Mäklar ked­jan Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling har kart­lagt de topp tio mest ex­klu­si­va adres­ser­na i Väst­ra Gö­ta­land. Mät­ning­en är ba­se­rad på kvadrat­me­ter­pris för bostads­rät­ter och snitt­pris på vil­lor de tre se­nas­te åren.

Dy­rast där du bor

I stads­de­len Väst­ra Gö­te­borg hit­tar vi den dy­ras­te ga­tan i Lång­e­drag, när­ma­re be­stämt Eck­ra­ga­tan. Där lig­ger snitt pri­set vid för­sälj­ning på 9 971 429 kro­nor. På topp ti­o­lis­tan för he­la sta­den pla­ce­rar de sig på tred­je plats strax ef­ter Skårs­ga­tan i Ör­gryte, snitt­pris 10 850 000 kro­nor.

Hur kom­mer det sig att Ör­gryte är dy­ra­re än Lång­e­drag, sö­ker sig in­te folk till lä­gen vid ha­vet?

– Jag ser en ef­ter­frå­gan på det cen­tra­la, se­dan byggs det väl­digt myc­ket i söd­ra Gö­te­borg vil­ket gör att det blir tra­fik­pro­blem och folk vill in­te stå i långa kö­er för att ta sig in till stan, sä­ger So­fia Hul­tén.

Vän­der vi blic­ken mot Gö­te­borgs syd­li­ga­re de­lar som Hovås och Bill­dal, om­rå­den kän­da för si­na dy­ra vil­lor med bra lä­ge, hit­tar vi den dy­ras­te ga­tan i Hovås – när­ma­re be­stämt Golf­ba­ne­vä­gen med snitt­pris 9 839 286 kro­nor.

Dy­rast i stan

Topp­ga­tan för vil­lor i stan är Sol­bänks­ga­tan i Äng­går­den med ett snitt­pris på 11 300 000 kro­nor vid för­sälj­ning.

När det kom­mer till bostads­rät­ter sett till he­la Gö­te­borg är det Ar­kiv­ga­tan som pla­ce­rar sig et­ta med ett snitt­pris per kvadrat­me­ter på 79 273 kro­nor.

– Adres­ser­na som top­par lis­tan över bostads­rät­ter skil­jer sig en hel del åt. Ar­kiv­ga­tan har länge va­rit en po­pu­lär adress med gam­la och vack­ra fas­tig­he­ter. Runt hör­net lig­ger Kungsports­a­ve­nyn, bätt­re kan man in­te bo om man vill le­va ci­ty­liv. Dess­utom är det en li­ten ga­ta med få bostads­rät­ter vil­ket in­ne­bär att ef­ter­frå­gan är hög me­dan ut­bu­det är be­grän­sat, sä­ger So­fia Hul­tén, fas­tig­hets­mäk­la­re på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling i Gö­te­borg.

Har vi nått nå­got pris­mäs­sigt tak tror du el­ler kom­mer pri­ser­na att öka yt­ter­li­ga­re?

– Det kom­mer nog all­tid fin­nas en köp­stark mål­grupp som kom­mer ha råd och där har vi nog in­te sett ta­ket än även om det är en oro­lig mark­nad, sä­ger So­fia Hul­tén. Vi kom­mer nog se en lug­na­re pe­ri­od nu ef­ter de fi­nan­si­el­la åt­gär­der­na med amor­te­rings­krav men läng­re fram i ti­den kom­mer det nog öka än­nu mer, av­slu­tar So­fia.

Det kom­mer nog all­tid fin­nas en köp­stark mål­grupp.

DY­RAST I VÄS­TER. Den dy­ras­te ga­tan

SO­FIA HUL­TÉN, mäk­la­re på Svensk fas­tig­hets­för­med­ling.

KÄL­LA: SVENSK FAS­TIG­HETS­FÖR­MED­LING

79 273 kr. 77 646 kr. 77 490 kr. 75 520 kr. 75 301 kr. 74 758 kr. 74 329 kr. 73 693 kr. 73 361 kr. 72 903 kr. 11 300 000 kr. 10 850 000 kr. 9 971 429 kr. 9 839 286 kr. 9 691 667 kr. 9 441 818 kr. 8 946 000 kr. 8 840 625 kr. 8 606 000 kr. 8 501 250 kr. i Väst­ra Gö­te­borg är, en­ligt Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling, Eck­ra­ga­tan i Lång­e­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.