Ud­da hy­res­gäst: Har du plats för en pa­ra­dor­kes­ter?

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Trum­pe­ter, trum­mor, ba­stubor och dan­sa­re. Har du 400 kvadrat över för 70 ung­do­mar som spe­lar och mar­sche­rar i takt? Ung­dom­sor­kes­tern Göta Lejon är snart hem­lö­sa och sö­ker nu med ljus och lyk­ta ef­ter en ny replo­kal.

Ung­dom­sor­kes­tern Göta Lejon är fan­bä­ra­re för Gö­te­borg. Or­kes­tern bil­da­des 1962 och har se­dan dess spe­lat över he­la värl­den. In­te minst i tä­ten på Cor­tègen el­ler som un­der­hål­la­re för de sto­ra kryss­nings­far­ty­gen som an­län­der till Gö­te­borg.

Un­der 2000-ta­let har or- kes­tern re­pat i Gam­lesta­den, men nu är det slut med det. Hy­res­vär­den har be­slu­tat att lo­ka­ler­na ska gö­ras om till kon­tor.

– Det är så det är. Vi är hy­res­gäs­ter och fick de­fi­ni­tivt be­sked om det här i vå­ras. Men det finns ing­en kon­flikt i det även om vi såklart gär­na ha­de va­rit kvar, sä­ger Jacob Berg­ström, som sit­ter i sty­rel­sen.

Un­der vå­ren kom­mer de där­för be­hö­ver läm­na ”Le­jon­ku­lan” i Gam­lesta­den.

– Nu le­tar vi nytt! Vi sö­ker en lo­kal på un­ge­fär 300 till 400 kvadrat där vi får plats med he­la or­kes­tern på 70 ung­do­mar som spe­lar och dan­sar. Vi har inga pro­blem med att de­la lo­ka­ler med nå­gon, men vi mås­te ha till­gång till ut­rym­men där vi kan för­va­ra vå­ra in­stru­ment och vå­ra uni­for­mer, ett stör­re re­pe­ti­tions­rum och någ­ra mind­re re­pe­ti­tions­rum, sä­ger Jacob Berg­ström.

En lo­kal för 70 ung­do­mar som spe­lar marsch­mu­sik på kvälls­tid det lå­ter som en ut­ma­ning?

– Det är en ut­ma­ning. Det får kanske va­ra nå­gon form av la­ger­lo­kal, gär­na med bra till­gång till kol­lek­tiv­tra­fik. Men det blir in­te helt lätt, sä­ger Jacob Berg­ström.

FO­TO: GÖTA LEJON

UNGDOMSORKESTER. Göta Lejon be­stod från bör­jan av med­lem­mar ur oli­ka sko­lor­kest­rar, nu är det 70 ung­do­mar som mar­sche­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.