Läg­re höj­ning­ar ef­ter pro­tes­ter i Högs­bo

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Fa­mil­je­bo­stä­der bac­kar ef­ter att bo­en­de på Spann­lands­ga­tan pro­te­ste­rat mot hy­res­höj­ning i sam­band med re­no­ve­ring. ”Te­o­re­tiskt sett kan man gö­ra mins­ta möj­li­ga.”

Fa­mil­je­bo­stä­der bac­kar ef­ter att bo­en­de på Spann­lands­ga­tan pro­te­ste­rat mot hy­res­höj­ning i sam­band med re­no­ve­ring.

Kom­mu­na­la Fa­mil­je­bo­stä­der vil­le re­no­ve­ra 96 lä­gen­he­ter på Spann­lands­ga­tan i Högs­bo vil­ket skul­le kom­ma att in­ne­bä­ra hy­res­höj­ning­ar på cir­ka 38 pro­cent för de bo­en­de.

Den nya hy­res­ni­vån för­hand­la­des med Hy­res­gäst­för- ening­en men den väck­te star­ka re­ak­tio­ner i kvar­te­ret. Av 66 kvar­va­ran­de hus­håll val­de 80 pro­cent i som­ras att skri­va på ett upp­rop med krav på om­för­hand­ling. Det rap­por­te­rar tid­ning­en Hem & Hy­ra.

Nu ef­ter pro­tes­ter­na bac­kar Fa­mil­je­bo­stä­der och ka­par hy­res­höj­ning­en med näs­tan en fjär­de­del, till 29 pro­cent vil­ket be­ty­der att de bo­en­de slip­per un­ge­fär 300 kro­nor av den ur­sprung­li­ga höj­ning­en, be­ro­en­de på lä­gen­hets­stor­lek.

– Vi tyc­ker att det är gans­ka ge­ne­röst och väl av­vägt, sä­ger Helén Ohls­son ( MP), sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Fa­mil­je­bo­stä­der till Hem & Hy­ra.

Sty­rel­sen över­väg­de fy­ra oli­ka al­ter­na­tiv: att helt stop­pa om­bygg­na­den, att mins­ka om­fatt­ning­en av re­no­ve­ring­en, att hö­ja hy­ror­na med 20 pro­cent samt att hö­ja hy­ror­na med 29 pro­cent.

De två förs­ta al­ter­na­ti­ven an­sågs in­te lång­sik­tigt håll­ba­ra skri­ver Hem & Hy­ra.

– Te­o­re­tiskt sett kan man gö­ra mins­ta möj­li­ga. Men ibland kan det kos­ta mer för att drif­ten blir dy­ra­re. Man kan få pro­blem med vat­ten­ska­dor och mögel till ex­em­pel. Det är en risk, och det är in­te sä­kert att man kan kom­ma till­ba­ka om tio år igen, sä­ger Helén Ohls­son till tid­ning­en.

Hy­res­höj­ning­en ska fa­sas in un­der sju års tid för be­fint­li­ga hy­res­gäs­ter.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

HY­RES­HÖJ­NING. Spann­lands­ga­tan i Högs­bo får lät­ta­re hy­res­höj­ning ef­ter pro­tes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.