DERAS SMUT­SI­GA UPP­DRAG I LÅNG­E­DRAG

Håll Sve­ri­ge rent ploc­ka­de 40 säc­kar med skräp un­der en dag i ham­nen

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

När man bör­jar ploc­ka så hit­tar man mer och mer.

Väst­kus­ten räk­nas som en av Eu­ro­pas smut­si­gas­te kust­lin­jer och är ex­tra hårt ut­satt för plas­ten som dri­ver runt i vå­ra hav. På grund av fle­ra havs­ström­mar har Väst­kus­ten bli­vit en upp­sam­lings plats för många and­ra län­ders skräp.

– Man bru­kar sä­ga att i ge­nom­snitt sköl­jer Nord­sjöns vå­gor upp en ku­bik­me­ter skräp i tim­men vil­ket mot­sva­rar cir­ka fem bad­kar, be­rät­tar Andre­as Fröss­berg, pro­jekt­le­da­re på Håll Sve­ri­ge rent.

40 säc­kar skräp

Till­sam­mans med seg­lar­klub­ben GKSS och tank­re­de­ri­et Con­cor­dia Ma­ri­ti­me an­ord­na­de Håll Sve­ri­ge rent en skräpp­loc­kar­dag vid Lång­e­drags hamn. To­talt var det 30 fri­vil­li­ga på plats och de lyc­ka­des ploc­ka om kring 40 ful­la säc­kar med skräp.

– Vi hit­ta­de allt från van­li­ga plast­för­pack­ning­ar till de mest ud­da sa­ker. Sa­ker så som fle­ra skor, en fis­kelå­da och ett dass­lock, be­rät­tar Andre­as Fröss­berg. Vid en förs­ta an­blick kan det se gans­ka rent ut men när man bör­jar ploc­ka så hit­tar man mer och mer.

Okän­da kon­se­kven­ser

Men 40 säc­kar på en dag är ing­et emot fem bad­kar i tim­men och Andre­as un­der­stry- ker att da­gens hu­vud­sak­li­ga syf­te in­te var att ploc­ka så myc­ket skräp som möj­ligt ut­an att upp­ly­sa och ut­bil­da del­ta­gar­na i ned­skräp­ning­ens kon­se­kven­ser. Det man kan se i dags­lä­get är att fler ma­ri­na djur får i sig plas­ten då vis­sa miss­tar den för fö­da. Men de lång­sik­ti­ga kon­se­kven­ser­na vet man än så länge in­te så myc­ket om.

– Över tid bryts plas­ten ned till mikro­plast som plank­ton äter och då kom­mer det in i nä­rings­ked­jan ge­nom att fis­kar äter plank­ton och vi äter fisk. Till 100 pro­cent hur det på­ver­kar oss som män­ni­skor vet man in­te än men det fors­kas väl­digt myc­ket på det, sä­ger Andre­as Fröss­berg.

Ned­skräp­ning­en fort­sät­ter

Håll Sve­ri­ge rent job­bar hårt med sitt upp­ly­san­de ar­be­te dels i ge­nom si­na ”vi hål­ler rent-da­gar”, som är en av deras störs­ta kampanjer, där de en­ga­ge­rar sko­lor och för­sko­lor.

Andre­as upp­le­ver att al­la är över­ens om att ned­skräp­ning är då­ligt, än­då skrä­pas det ned.

– När man frå­gar män­ni­skor så tyc­ker en över­gri­pan­de ma­jo­ri­tet att ned­skräp­ning­en är ett pro­blem men än­då ser vi att det skrä­pas ned. Det finns nå­got som gör att folk än­då släng­er skräp i na­tu­ren och vad det be­ror på är svårt att sä­ga, av­slu­tar Andre­as Fröss­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.