Så gör du när du blir in­lu­rad i raf­fi­ne­ra­de kre­dit­köp

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - CASSANDRA LARS­SON, RÅD­GI­VA­RE

► Frå­ga: För en vec­ka se­dan köp­te jag en sof­fa i en stor mö­bel­bu­tik. Jag ha­de pla­ne­rat att be­ta­la sof­fan kon­tant men bu­tiks­per­so­na­len över­ty­ga­de mig att det är bätt­re att be­ta­la med fak­tu­ra. Jag blev om­bedd att skri­va ner mi­na upp­gif­ter och fick in­for­ma­tion om att fak­tu­ran skul­le kom­ma om någ­ra da­gar. Idag fick jag hem ett be­tal­kort som var kopp­lad till en kre­dit! Jag trod­de jag skul­le få en van­lig fak­tu­ra men har allt­så tac­kat ja till ett kre­dit­kort. Jag vill ab­so­lut in­te ha ett kre­dit­kort. Vad kan jag gö­ra?

► Svar: När du hand­lar i en fy­sisk af­fär har du ing­en ång­er­rätt vad gäl­ler själ­va kö­pet. Dä­re­mot har du all­tid rätt att ång­ra ett kre­ditav­tal, ex­em­pel­vis ett kre­dit­kort el­ler ett lån, i 14 da­gar. Det­ta står i kon­su­ment­kre­dit­la­gen. Du ska där­för kun­na gå till­ba­ka till af­fä­ren in­om 14 da­gar från kö­pet, sä­ga att du vill ång­ra av­ta­let om kre­dit­kor­tet och att du vill be­ta­la sof­fan kon­tant i stäl­let. För sä­ker­hets skull kan det va­ra bra att även kon­tak­ta bu­ti­ken skrift­ligt via brev el­ler e-post. Då har du ett be­vis på att du har ång­rat kre­ditav­ta­let i tid.

► Frå­ga: Jag köp­te en be­gag­nad bil för två må­na­der se­dan som jag är jät­te­nöjd med. Jag fick in­for­ma­tion om att det ingick vin­ter­däck och li­te and­ra små­till­be­hör som säl­ja­ren skul­le be­stäl­la hem. Jag har be­ta­lat för allt och kört hem bi­len. Säl­ja­ren lo­va­de att hö­ra av sig när till­be­hö­ren ha­de kom­mit men jag har in­te hört ett ord. Jag har skic­kat på­min­nel­ser på sms och för­sökt ringa men har in­te fått nå­got svar. Jag kän­ner mig lu­rad och vet in­te vad jag ska gö­ra.

► Svar: Om du och säl­ja­ren har kom­mit över­ens om att vin­ter­däck och till­be­hö­ren skul­le in­gå i kö­pet är det en del av ert av­tal. Av­tal ska hål­las men om säl­ja­ren in­te vill hål­la sin del av av­ta­let kan du kost­nads­fritt gö­ra en an­mä­lan till All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­den (ARN). ARN:s be­slut är en­dast re­kom­men­da­tio­ner som ett fö­re­tag in­te mås­te föl­ja. Det fles­ta fö­re­tag föl­jer dä­re­mot ARN:s be­slut. Att in­te gö­ra det kan le­da till myc­ket då­lig mark­nads­fö­ring för ett fö­re­tag. Om en bil­säl­ja­re är med­lem i en bransch­or­ga­ni­sa­tion bru­kar bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen stäl­la krav på att fö­re­ta­get ska föl­ja ARN:s be­slut. On säl­ja­ren an­non­se­rar för­sälj­ning­en på en webb­plats kan även webb­plat­sen stäl­la sam­ma krav.

Kom ihåg att för att nå fram­gång med din an­mä­lan mås­te du kun­na be­vi­sa att däc­ken och till­be­hö­ren ingick i kö­pet. Om er över­ens­kom­mel­se finns ned­skri­vet i ett skrift­ligt av­tal, i ett mail el­ler sms mås­te du skic­ka med det i din an­mä­lan. An­nars kan det bli svårt att be­vi­sa att däc­ken och till­be­hö­ren skul­le in­gå i kö­pet.

Frå­ga: Jag har in­gått ett för­hands­av­tal om att kö­pa en ny­pro­du­ce­rad bo­stads­rätt. Nu har jag bytt jobb med läg­re lön och kom­mer där­för in­te få nå­got lån av ban­ken. Kan jag ta mig ur av­ta­let?

► Svar: Ett för­hands­av­tal är bin­dan­de för bå­de den som ska kö­pa bo­stads­rät­ten och den som ska säl­ja den. Där­för kan du bör­ja med att tit­ta li­te när­ma­re i ditt spe­ci­fi­ka för­hands­av­tal för att se om det finns någ­ra möj­lig­he­ter att ta sig ur det. Om av­ta­let in­te tillå­ter en upp­säg­ning god­kän­ner bo­stads­rättsla­gen upp­säg­ning av ett för­hands­av­tal ba­ra vid si­tu­a­tio­ner som har med för­se­ning­ar och av­gifts­höj­ning att gö­ra. I and­ra si­tu­a­tio­ner kan du bli skyl­dig att be­ta­la ska­de­stånd till bo­stads­rätt­för­e­ning­en om de gör en eko­no­misk förlust på grund av din upp­säg­ning. Du kan då bli skyl­dig att be­ta­la för bland an­nat bo­stads­rätts­för­e­ning­ens kost­na­der för an­non­se­ring och vis­ning av bo­stads­rät­ten, ute­bliv­na må­nads­av­gif­ter och mel­lan­skill­na­den om bo­stads­rät­ten säljs till ett läg­re pris än vad du skul­le ha be­ta­lat. Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att ska­de­stån­det kan bli hög­re än hand­pen­ning­en du har be­ta­lat i sam­band med att du skrev på för­hands­av­ta­let.

► Frå­ga: Jag har fått en avi från Post­nord om att jag har fått ett pa­ket. Men jag har in­te be­ställt nå­got på var­ken te­le­fon el­ler nä­tet. Finns det nå­gon risk med att jag häm­tar ut pa­ke­tet? In­ne­bär det att jag ris­ke­rar att ac­cep­te­ra ett köp nå­gon har gjort i mitt namn?

► Svar: Att du häm­tar ut pa­ke­tet kom­mer in­te in­ne­bä­ra att du ac­cep­te­rar ett köp som nå­gon an­nan kan ha gjort i ditt namn. Det är fö­re­ta­get som skic­kar pa­ke­tet som ska kun­na be­vi­sa att det är du som har gjort kö­pet hos dem. Du mås­te dä­re­mot in­te häm­ta ut pa­ke­tet. Men om du häm­tar ut pa­ke­tet kan du ta re­da på vem av­sän­da­ren är och se­dan kon­tak­ta hen för att med­de­la att du in­te har gjort nå­got köp. I bäs­ta fall kanske pa­ke­tet en­dast in­ne­hål­ler en över­rask­ning från nå­gon du kän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.