PO­LI­SEN SLOG TILL MOT STRES­SA­DE FÖR­ÄLD­RAR

Vid Nya På­velund­sko­lan fick fle­ra stan­na för att blå­sa un­der po­li­sens tra­fikin­sats­vec­ka.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der

■■ Un­der för­ra vec­kan gjor­de po­li­sen en tra­fikin­sats ut­an­för Nya På­velunds­sko­lan i sam­band med den re­gi­o­na­la tra­fikin­sats­vec­kan då bå­de has­tig­het och nyk­ter­het skul­le kon­trol­le­ras.

På vägen för­bi Nya På­velund­sko­lan står en po­lis­pa­trull och vin­kar in för­bi­pas­se­ran­de bi­lar för nyk­ter­hets­kon­troll.

Den förs­ta som stop­pas ger po­si­tivt ut­slag på al­ko­mä­ta­ren och han tas in till sta­tio­nen för att gö­ra ett yt­ter­li­ga­re test som kan sä­ga sä­kert hur myc­ket al­ko­hol han har i blo­det.

– Det är ovan­ligt att den förs­ta vi tar in blå­ser po­si­tivt, sä­ger Pet­ter, vi­ka­ri­e­ran­de grupp­chef på plats. Of­ta när nå­gon blå­ser po­si­tivt på en tors­dags­mor­gon som nu så hand­lar det säl­lan om att per­so­nen har fes­tat re­jält kväl­len in­nan ut­an att det sna­ra­re lig­ger ett miss­bruk bakom.

Tra­fikin­sats

Un­der vec­ka 41 ge­nom­för­de po­li­sen en re­gi­o­nal tra­fikin­sats­vec­kan med största fo­kus på has­tig­he­ten.

Gö­te­borg Di­rekt mö­ter upp po­lis­pa­trul­len ut­an för Nya På­velunds­sko­lan för att be­va­ka den 30-sträc­ka som pas­se­rar ut­an­för.

– Sko­lor är ju ex­tra pri­o­ri­te­ra­de av oss för där ut­gör fort­kö­rar­na en stör­re risk då det rör sig myc­ket barn där om­kring, sä­ger Pet­ter.

Men bi­len, som är på väg till Påvelund och är ut­rus­tad med det klas­sis­ka la­serinstry­men­tet som an­vänds för att mä­ta bi­lars has­tig­het, tving­as tvär­vän­da då det in­kom­mer ett larm om hjärt­stopp ne­re i Askim. – De är en av bi­lar­na som har hjärt­star­ta­re och när det är nå­got som är så akut så skic­kar de ju all blå­ljus­per­so­nal, sä­ger Pet­ter.

Hur många bru­kar ni böt­fäl­la i sam­band med en has­tig­hets­kon­troll? – Det be­ror helt på vart vi står. Om vi står på en 30-sträc­ka som den­na så tar vi in­te li­ka många som om vi står på mo­tor­vä­gen där fyl­ler vi ju ett block på en kvart. Men det här är ju ett risk­om­rå­de då det är många gång­tra­fi­kan­ter som rör sig här där­för pri­o­ri­te­rar vi des­sa om­rå­den.

För­äld­rar stres­sar i tra­fi­ken

En­ligt en un­der­sök­ning från Vol­via För­säk­ring­ar, kän­ner sig så många som 44 pro­cent av lan­dets för­äld­rar stres­sa­de när de kör bil, och en av tre upp­le­ver dess­utom att det på­ver­kar kva­li­te­ten på de­ras bil­kör­ning – en­dast sju pro­cent sä­ger sig in­te alls på­ver­kas.

– Ti­den på da­gen spe­lar ju stor roll för hur många vi stop­par. Vid hämt­ning- och läm­nings­ti­der på sko­lan så är det ju många som kan va­ra stres­sa­de. Dock fun­kar det in­te som ur­säkt för att man kört för fort vil­ket är ett van­ligt ar­gu­ment man får hö­ra. De en­da un­dan­tag vi gör vid fort­kör­ning är om nå­gons liv står på spel, sä­ger Pet­ter.

Man­nen som blås­te po­si­tivt i bör­jan av da­gen kun­der ef­ter and­ra pro­vet in­ne på sta­tio­nen släp­pas då pro­mil­le hal­ten i blo­det in­te över­steg gräns­vär­det.

– Al­ko­mä­ta­ren som vi an­vän­der här vi­sar i stort sett ba­ra po­si­tivt el­ler ne­ga­tivt, där­för mås­te man åka in till sta­tio­nen för att gö­ra ett mer grund­ligt prov, av­slu­tar Pet­ter.

POLISINSATS. ”Ratt­fyl­le­ri är ett av de van­li­gas­te brot­ten”, sä­ger Pet­ter, vi­ka­ri­e­ran­de grupp­chef.

PO­LI­SER I TRA­FI­KEN. Vec­ka 41 ge­nom-för­de po­li­sen en re­gi­o­nal tra­fikin­sats­vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.