70-årig kvin­na rå­na­des i sin egen trapp­upp­gång

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

HÖGSBOTORP Måndag 15 ok­to­ber Kloc­kan 17.06

I Högsbotorp har en 70-årig kvin­na bli­vit rå­nad. Kvin­nan ha­de va­rit och väx­lat peng­ar och gick se­dan hemåt. När hon kom till sin trapp­upp­gång kom det en man som hon trod­de bod­de i sam­ma port och där­för släpp­te hon in ho­nom. Väl in­ne i trapp­hu­set tryc­ker han upp hen­ne mot väg­gen och slår hen­ne fle­ra gång­er med knyt­nävsslag. Man­nen tog där­ef­ter hen­nes ryggsäck, in­ne­hål­lan­de bl a 4.000 kro­nor, och stack från plat­sen. Man­nen ha­de inga va­pen el­ler till­hyg­gen. Oklart med ska­dor på kvin­nan. Kvin­nan ring­de po­li­sen vid ovanstå­en­de tid men hän­del­sen ha­de in­träf­fat en tim­me ti­di­ga­re. Po­lis är på plats och pra­tar med kvin­nan.

KANNEBÄCK Sön­dag 14 ok­to­ber Kloc­kan 06.53

Ett rad­hus brin­ner på Tan­neskärs­ga­tan. Rädd­nings­tjänst, am­bu­lans samt po­lis till plat­sen, oklart ska­de­lä­ge. Tro­lig bran­dor­sak är att en lam­pa bör­jat brin­na och se­dan spri­dit sig. Bran­den släckt och samt­li­ga 4 per­so­ner som be­fann sig i bo­sta­den har fått åka med am­bu­lan­sen för kon­troll. Nå­gon skall fått bränn­ska­dor i föt­ter­na sam­band med hän­del­sen. Plat­sen är av­spär­rad och när­bo­en­de har eva­ku­e­rats till en när­be­lä­gen lo­kal i av­vak­tan på släck­nings­ar­be­tet. Tek­ni­ker kom­mer att gö­ra en plats­un­der­sök­ning un­der mor­gon­da­gen. Ären­det är ru­bri­ce­rat som mord­brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.