Ny stu­die ring­ar in ele­ver­na som väl­jer bort kul­tur­sko­lan

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Den ty­pis­ke svens­ka kul­tur­sko­le­e­le­ven är en svensk­född flic­ka med väl­ut­bil­da­de för­äld­rar. Det vi­sar en ny stu­die från Hög­sko­lan för scen och mu­sik vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Stu­di­en byg­ger på sta­tistik från Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB) där 2413 svens­ka ele­ver har sva­rat på en na­tio­nell en­kät.

− Även om den svens­ka kul­tur­sko­lan byggts upp ut­i­från ide­a­let att va­ra till­gäng­lig för al­la barn oav­sett de­ras so­cio­e­ko­no­mis­ka bak­grund, så vi­sar det sig i stu­di­en att barn med väl­ut­bil­da­de och kul­turut­ö­van­de för­äld­rar är över­re­pre­sen­te­ra­de i kul­tur­sko­lan, sä­ger Cecilia Jepps­son, dok­to­rand vid Hög­sko­lan för scen och mu­sik i ett press­med­de­lan­de.

I stu­di­en blir det tyd­ligt att barn till hög­ut­bil­da­de för­äld­rar är över­re­pre­sen­te­ra­de på kul­tur­sko­lan. Om en för­äl­der själv mu­si­ce­rar ökar chan­ser­na yt­ter­li­ga­re.

− Vi tol­kar det­ta som att för­äld­rastöd är väl­digt vik­tigt för bar­nens mer lång­sik­ti­ga del­ta­gan­de i kul­tur­sko­lan och att barn som har stöd från kul­tur­in­tres­se­ra­de för­äld­rar trivs ex­tra bra i kul­tur­sko­lan, sä­ger Cecilia Jepps­son.

Den största an­led­ning­en till att barn hop­par av kul­tur­sko­lan är att de upp­le­ver den som trå­kig.

− Sam­ti­digt ang­er upp­åt 90 pro­cent av bar­nen som del­tar i kul­tur­sko­lans verk­sam­het att de tyc­ker att det är ro­ligt el­ler myc­ket ro­ligt, så åsik­ter­na går isär bland bar­nen när det gäl­ler det­ta, sä­ger Cecilia Jepps­son.

FOTO: RO­BERT SANDELL

KULTURVANA. Kul­tu­rellt ka­pi­tal är av­gö­ran­de för vil­ka barn som väl­jer att gå på kul­tur­sko­lan en­ligt stu­di­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.