Li­tet skiv­bo­lag med sto­ra pla­ner

■■ Un­der ru­bri­ken ”The smal­lest in­die la­bel on the earth” döl­jer sig ett Gö­te­borgs­bo­lag med ett jäv­lar anam­ma. An­ne­lie Johansson är skiv­bo­lags­di­rek­tör och artist. – När ing­en an­nan vil­le ge ut min mu­sik fick jag gö­ra det.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborgshelg - Kai Mar­tin

Utforska värl­den och slå oss ihop som pro­du­cent­team

FRAM­ÅT. An­ne­lie Jo­hans­sons Peep­ho­le re­cor­dings sik­tar mot nya djär­va mål

An­ne­lie Johansson är hän­gi­ven sin mu­sik och sitt ut­tryck. Oav­sett om det är som artist, låt­skri­va­re el­ler mu­si­ker. Den driv­kraf­ten har ta­git hen­ne runt jor­den un­der ar­tist­nam­net An­ne­lie. (Nej, Johansson är kanske in­te det mest säl­jan­de nam­net i mu­sik­bran­schen.)

Men att ska­pa mu­sik är ock­så att vil­ja vi­sa den för and­ra, in­te ba­ra via spel­ning­ar.

– Jag ska­pa­de skiv­bo­la­get för att jag ald­rig blev sig­nad. Jag kän­de för sex, sju år se­dan att ”Vad ska jag gö­ra nu?” och tänk­te se­dan ”Hur svårt kan det va­ra?” och bör­ja­de släp­pa min egen mu­sik, för­kla­rar hon.

Med tur­ne­ran­de och skiv­pro­duk­tion kom ock­så för­fråg­ning­ar om hon in­te kun­de ge ut and­ra ar­tis­ter. Skiv­bo­la­get fanns ju re­dan där. I al­la sin för­sik­tig­het har Peep­ho­le re­cor­dings nu vux­it till att hy­sa fy­ra ar­tis­ter: An­ne­lie, Pa­per­wing, Pe­a­ce on Earth och Thor Rut­gers­son.

– Jag öpp­na­de för ban­det Pe­a­ce on Earth för­ra året, som var fan­tas­tiskt bra, sä­ger An­ne­lie.

– När de se­dan frå­ga­de om jag vil­le ge ut dem kun­de jag in­te vär­ja mig.

Jo, bo­la­get har fog för sin de­vis ” The smal­lest in­die la­bel on the earth”, men bär epi­te­tet med stolt­het.

När jag träf­far hen­ne på ett kafé i cen­tra­la Gö­te­borg har hon säll­skap av ”sin” artist Pa­per­wing, el­ler Jen­ny Soo­vik, som hon he­ter. In­te för att en­sam in­te är stark ut­an för att An­ne­lie dels med stolt­het vill vi­sa upp si­na ar­tis­ter och dels vill för­kla­ra hur de ska kom­ma att sam­ar­be­ta.

– Det kän­nas lyx­igt. Vi kan hjäl­pas åt att bä­ra bör­dan, för­kla­rar Jen­ny Soo­vik.

– Jag, som kom­mer från en mu­sika­ka­de­misk bak­grund får hjälp av An­ne­lie och tvärt om. Hon gör så snyg­ga be­ats, till ex­em­pel.

– Jag är ut­bil­dad ljud­de­sig­ner, kan inga ac­kord, men spe­lar än­då, skju­ter An­ne­lie in.

– Jag tror att vi till­sam­mans kan när­ma oss mu­si­ken på oli­ka sätt.

Men mu­sik­sam­ar­be­tet är än­nu in sin lin­da. Först ska Pa­per­wings al­bum ”Alo­ne we wal­ked the land” ut och fly­ga på si­na eg­na ving­ar.

– Ja, men vi har i fram­ti­den pra­tat om att spe­la ihop, kanske till och med pro­du­ce­ra till­sam­mans, för­kla­rar Jen­ny Soo­vik.

– Ja, utforska värl­den och slå oss ihop som pro­du­cent­team, fort­sät­ter An­ne­lie för­tjust.

För­ra hel­gen ha­de Peep­ho­le re­cor­dings re­le­a­se­fest för si­na ar­tis­ter på Oce­a­nen i Gö­te­borg. Nu ska bo­la­gets mu­sik spri­das. An­ne­lie är en fli­tig skiv­bo­lags­di­rek­tör, som ska för­sö­ka hin­na med det mesta och sam­ti­digt ska­pa sin egen mu­sik. För att in­te ta­la om att kom­ma ut och spe­la.

– Jag liv­när mig på det här. Det har ta­git sin tid. Jag har stöd från mi­na för­äld­rar och spor­ras av mam­ma, som för­står att jag le­ver min dröm, sä­ger An­ne­lie som har mäng­der med idéer, för­u­tom sam­ar­be­tet med Jen­ny Soo­vik, som hon vill kre­e­ra.

– Ja, jag fun­de­rar på att skri­va på svens­ka och kanske ge ut det un­der ett al­ter ego.

Oav­sett vil­ket. Ett skiv­bo­lag be­hö­ver hon in­te le­ta ef­ter.

FOTO: KAI MAR­TIN

STÖT­TAR OCH KREERAR. Jen­ny Soo­vik, till väns­ter, är artist hos An­ne­lie Jo­hans­sons skiv­bo­lag Peep­ho­le re­cor­dings

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.