Sve­ri­ges störs­ta shop­ping­cen­ter

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg -

Nords­tan är ett shop­ping­cen­ter i stads­de­len Nordsta­den i cen­tra­la Gö­te­borg.

Det har en to­ta­ly­ta på 306 000 m², vil­ket mot­sva­rar 40 fot­bolls­pla­ner.

Nords­tan är Sve­ri­ges störs­ta shop­ping­cen­ter sett till om­sätt­ning och an­ta­let be­sö­ka­re. Un­der 2015 be­sök­tes

cent­ret av 35 mil­jo­ner per­so­ner och ha­de en to­tal om­sätt­ning på 4,2 mil­jar­der kro­nor.

Nords­tan be­står av åt­ta stads­kvar­ter som är sam­man­bygg­da med gå­ga­tor till ett stort in­om­huscen­ter. Det upp­tar en tom­ta­rea på 60 000 m² och är ar­bets­plats för cir­ka 6 000 per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.